HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 36

JPEG (Deze pagina), 814.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

li

l E
¢{
i ··
34 .j
zal van elke drie jongelieden geschikt tot het dragen
der wapenen , er slechts éen kunnen medewerken aan de '
verdediging van het vaderland; de beide anderen zullen l "
eenvoudig lüdelük moeten toezien en zijn er dan eigen- . ,
lük veel minder aan toe, vooral voor hun eigen gevoel,
dan zij die met de wapens in de vuist handelend moeten
optreden. A
Dat gaat niet aan, de Staat is verplicht binnen de j
E grenzen door de finantieele krachten getrokken, elk Neder-
; lander in zijne jongelingsjaren door oefening in staat te
stellen om mede te werken tot verdediging van de vrij- ii
l heid en de onafhankelrjkheid van het vaderland. Slechts
de reden van werkelijk te veel geld te kosten mag oorzaak
zün van het beperken der lichtingen. Men begaat buiten-
dien een zeer groote onbillükheid als men een beperkte . I
lichting met langen diensttijd in het leger neemt. Om tot ‘*
het reeds gekozen voorbeeld terug te keeren: stel een
lichting van 1/3 der geschikten met een tienjarigen dienst- _ i,.
tijd in het leger, waardoor men l) een 80.000 miliciens `
in oorlogstijd ter beschikking heeft, dan legt men toch
een zeer zwaren druk op hem die tot dat *,/3 gedeelte ·;
behoort, op die 80.000 van de 240.000 voor den dienst g
geschikte 20 tot 30 jarigen. BQ mobilisatie moet hij,
wien het lot tot den dienst aanwees, onmiddellük huis en _
hof verlaten en in de gelederen van het leger plaats .
nemen om dadelijk mede te helpen tot het keeren der
eerste slagen. Hoeveel gehuwden zullen er niet onder die
oudere lichtingen zijn, daar toch van het aantal huwelüken
dat jaarlijks wordt gesloten, de ouderdom van den echt-
genoot bij een derde deel tusschen de 25 en 30 jaar valt; i
of zal men den tot den militiedienst aangewezene tot _
1) Verloop gemiddeld 19.8%. M
ll
li