HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 35

JPEG (Deze pagina), 835.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l. er 2
l [ E "”“‘ sw. *‘n ='§
·~.;. ig tw;
ee
ä
miliciens om bij mobilisatie dadelijk tegenover den vijand
« te worden gesteld. Bestaat de jaarlüksche lichting uit l
20.000 man, dan moet om een leger van ongeveer 100.000
man te verkrügen de diensttijd al 6 jaar duren 1). Behoudt
men de tegenwoordige sterkte der lichting van 10.400
‘ man jaarlijks, dan is een diensttijd van 12 jaar noodig om, B!
. rekening houdende met het verloop, 2) bijna 100.000 mi- Q
c liciens in het leger verkrügen.
Men ziet uit deze voorbeelden, dat door verschillende
combinatien van grootte der jaarlijksche lichting en aantal
dienstjaren een gewilde legersterkte kan worden verkregen.
Bepaalt men daarenboven dat na dien diensttijd in het
leger nog een aantal jaren volgen, waarin men tot de
· ’ legerreserve behoort, dan heeft men het voordeel steeds `
, over mannen, welke vroeger gediend hebben, voor die B
l · reserve te kunnen beschikken.
- Uit een zuiver militair oogpunt is het meer verkieslijk
"i ,;· om een kleine dan om een groote jaarlüksche lichting te
i nemen; niet alleen toch heeft men dan jaarlüks niet zulk
à een groot aantal rekruten tot soldaten te vormen, doch
l, ook van het kapitaal, als ’t ware ontstaan door den arbeid 1
en den tijd tot die vorming besteed, wordt zooveel meer
x jaren rente getrokken wegens den met de kleinere lichting
noodzakelük gepaard gaanden langeren diensttijd in het
r leger.
· Dit zuiver militaire standpunt is echter niet datgene
_ waarop zich het Nederlandsche volk en evenmin de Neder-
‘[ landsche Regeering mag plaatsen. Als toch van de 30.000
telken jare voor den dienst beschikbare en geschikten er ij`
evenals thans slechts ongeveer 1/3 wordt geoefend, dan
*1) Verloop gemiddeld 15.6 %,.
2) » » 21.8 %.
Q,