HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 34

JPEG (Deze pagina), 841.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

;e lg
32 .
ons de wet te moeten laten voorschrijven door een andere
mogendheid en daarbij onze vrijheid en onafhankelijkheid
in meerdere of mindere mate verloren te zien gaan. "
Is ons leger slechts sterk genoeg, staat achter dat leger
de zeer talrijke, ja bijna onuitputtelijk te noemen reserve
der weerbare, in vredestüd geoefende, mannelijke bevolking,
dan zijn wij zoo krachtig dat we gerustelijk als grondslag l
onzer buitenlandsche staatkunde kunnen nemen: ,,Neder­ ‘
,,land heeft niets te maken met de twisten en oorlogen
F ,,van andere mogendheden, van aanvallende oorlogen onzer-
v ,,züds is vanzelf geen sprake; doch hem, die ons grondgebied
, ,,zoude willen schenden, wordt dat krachtdadig belet."
Op welke wüze men het leger ook wenscht uit te breiden
en een legerreserve wenscht te vormen, steeds zal de .
overgang van den tegenwoordigen toestand tot den nieuwen u
langzamerhand, geleidelijk en zonder schokken moeten - ‘
plaats hebben. Men moet daarbij toch rekening houden Q
met de aanwezige logiesruimte in de kazernen, met de j, `
hoeveelheid kader, beschikbaar voor de oefening der militie, ·¤'
en met tal van kleinere en grootere bezwaren, welke zich
steeds zullen voordoen indien men ingrijpende wijzigingen A
in bestaande toestanden brengt. ir
· Er zijn verschillende wegen welke men kan inslaan om
een grooter leger en een daarbij behoorende legerreserve
te verkrijgen. Telken jare zijn er toch ongeveer 40.000
- jongelieden die dat jaar 20 jaar oud worden, en van die i
40.000 zijn er minstens 30.000 physiek geschikt om op `
de een of andere wijze deel uit te maken van het leger L.
of de legerreserve, zelfs na aftrek dergenen welke zich ’
voor den zeedienst opgeven en daartoe bestemd worden.
. Neemt men alle 30.000 in het leger op, dan heeft men
bij een vierjarigen diensttüd 1) ruim 100.000 geoefende
1) Het verloop op *13.4 °/0 rekenende.