HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 858.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

e ä
j ei
en is het meer dan tüd de handen aan het werk te slaan
E, om daartoe te geraken. Van het Nederlandsche volk moet
Z, . de beweging als ’t ware uitgaan; eerst dan is de Regeering
bij machte ten volle te doen wat de eischen van den
tegenwoordigen trjd medebrengen.
V Het weerbaar worden van het geheele volk is niet slechts
j een waarborg dat wu, indien wu worden aangevallen, ons X,
met hoop op goeden uitslag kunnen verdedigen; is niet
alleen een waarborg voor het behoud van den vrede, omdat
‘ zelfs een groote en machtige mogendheid zich dan nog
wel tweemaal zal bedenken eer hij ons tot vijand maakt, ­,
j doch is ook een middel om in gewone tijden, in tijden
E van vrede en voorspoed, ons volk zedelijk te verheffen,
zoowel wat de individuen aangaat, welke in den krijgsdienst
o. a. gehoorza.amheid en zelfbedwang leeren, doch ook als
geheel ten opzichte van het buitenland. Hoe krachtiger ï
een volk kan en durft optreden ter verdediging zijner
wi rechten en vrijheden, des te hooger zedelijke plaats zal
dat volk in de rij der natiên innemen, des te minder zal
het, door wien ook, zijne onafhankelijkheid zien bedreigd,
terwijl het ook des te minder kans loopt om in een oorlog
tusschen andere mogendheden te worden medegesleept.
, Hoe worden wg een weerbaar volk? Ziedaar wat in de T,
volgende bladzijden nader zal worden besproken.
1 , wt?
Onze tegenwoordige legerinrichting maakt ons niet tot
een weerbaar volk; ons leger is te klein en achter dat
leger staat geen behoorlijke aanvulling voor geleden ver-
liezen en geen behoorlijke reserve om in oorlogstijd nieuwe _
troependeelen te vormen. Ons leger moet dus grooter
worden; eene aanvulling en eene reserve moeten er zgn,
"Y dit is een vereischte waaraan moet worden voldaan op
. straffe van te eenigertüd nagenoeg weerloos te staan en

Jmg 4