HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 31

JPEG (Deze pagina), 838.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

29
De gevolgen van dezen toestand bleven niet uit. De j
A geschiedenis vermeldt hoe in den aanvang de generaal _
"" d?Aurelles de Paladine in het gevecht bü Coulmiers over- -
winnaar bleef op de Beieren onder von der Tann en deze J
noodzaakte Orleans te ontruimen. Doch door de capitulatie
van Metz kwamen de strijdkrachten van prins Friedrich
Carl beschikbaar; Orleans werd opnieuw bezet en de
vl Fransche legerscharen, nu onder Bourbaki en Ohanzy,
1 geheel teruggedrongen. De zeer bekwame Fransche generaal ‘
Faidherbe, welke het noorderleger bij Rijssel had geor-
j ganiseerd, behaalde in twee veldslagen twüfelachtige over-
j winningen, doch de samenhang en de krijgstucht in zgn
pas gevormd leger was niet bestand tegen een derden
‘ veldslag en het ging dan ook toen voor een groot deel
op den loop.
ä Garnbetta, die nimmer wanhoopte, doch door gebrek F
y aan kennis van krijgszaken dikwerf al zeer onverstandig
te werk ging, zond in ’t laatst van December 1870 den
D ‘ generaal Bourbaki met het eerste Loire­leger, een ·80.000
man sterk, naar het oosten, om in vereeniging met het
korps van Garibaldi het belegerde Belfort te ontzetten en
i den oorlog op Duitsch grondgebied over te brengen. Een
_; stout plan dat wellicht door een uitstekend georganiseerd
en geoefend en voor een winter-veldtocht goed uitgerust J
j leger uitgevoerd, wel eenigen kans van slagen had; doch ‘
E dat, nu aan deze voorwaarden in geenen deele voldaan
was, uitliep op het doorstaan van groote ellende door 4
j gebrek aan voedsel en door de koude, en dat eindigde
j met een poging tot zelfmoord van den wanhopig geworden j
bevelhebber, welke züne troepen op Zwitserland zag terug- j
I gedrongen om daar ontwapend en geinterneerd te worden. é
""`· ‘ De uitslag van den Fransch­Duitschen oorlog van 1870 j
ll, heeft opnieuw bewezen dat indien een volkswapening niet l
l
ll
..>» _ 1