HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 30

JPEG (Deze pagina), 829.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

28
satie die gemiddeld per dag 5000 man te velde bracht,
waarbij niet minder dan 1400 bespannen stukken geschut. __._,
Daarenboven werden er elf instructiekampen gevormd tot `
oefening dergenen, welke achtereenvolgens onder de wape-
nen werden geroepen, zoowel ter aanvulling van de geleden
verliezen als tot vorming van nieuwe troepenafdeelingen,
en waarvan het aantal bij het sluiten van den wapen- ,
stilstand in Februari 1871 tusschen de 3 en 4 maal hon-
derdduizend bedroeg, welke gevoegd bij de reeds vermelde 4
600.000 man een totaal van één millioen soldaten geeft. j
' De volksoorlog begon dus op zeer groote schaal, terwtjl
1 ook de noodige fondsen voor bezoldiging, uitrusting, be- i
wapening enz. beschikbaar werden gesteld. De uitgaven
voor de eigenlijke legers bedroegen in het tijdvak van 15
September 1870 tot einde Februari 1871 de aanzienlijke
som van 600 millioen francs. i
Doch een millioen soldaten, indien men dien naam mag _
geven aan de slechts ten deele geoefende, zeer verschillend ..,_f . ,
uitgeruste en over het algemeen, vooral met het oog op den
winterveldtocht, slecht en onvoldoend gekleede menschen- j
massa, zijn niet voldoende om het hoofd te bieden aan legers
zooals de Duitsche van 1870. Daartoe moet die menschen- `
massa behoorlük in compagnieën, bataljons, regimenten, ­i
brigades, divisiên en legerkorpsen zün georganiseerd en
behoorlük geëncadreerd door officieren en onderofficieren. l
Vooral dat laatste lietzeer veel te wenschen over, nagenoeg
het geheele Iofiicierskorps der keizerlijke legers was of in
krügsgevangenschap, of ingesloten binnen Metz, Parüs en ä
andere vestingen. De officieren en het mindere kader l
werden of gekozen door de mobiele garden of aangesteld 1
door de prefecten der departementen, die als ’t ware geen J _
keuze hadden en rijp en groen namen al naarmate van
het aanbod.
I
ll
,,i.