HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 28

JPEG (Deze pagina), 832.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

26 '
gaat door meer of minder geoefende schutterpliohtigen of
wel door compagnieën of bataljons schutterij versterkt, de
zaak gaat uitvechten? Zoude dat geen schande zün voor
de nakomelingen van hen, die goed en bloed voor hunne
onafhankelükheid veil hadden en tachtig lange jaren den
worstelstrüd met het machtige Spanje volhielden? En die
schande is niet af te wenden van de hoofden van hen,
welke in vredestüd zich niet voorbereiden om in tüden
van gevaar en nood deel te nemen aan de verdediging van
het vaderland en de handhaving onzer onafhankelijkheid.
· Want als de ure des gevaars daar is, dan is het te laat
om het verzuimde in te halen; het zal niet zün als in
1672 toen tusschen de oorlogsverklaring van Frankrijk op
den 6d@¤ April en den overtocht van den Run bn Lobith
op 12 Juni d. a. v. meer dan twee maanden verliepen.
Dat gaat tegenwoordig sneller en de dag van de oorlogs-
verklaring kan ook de dag zün dat de vijandelijke troepen
de grenzen reeds overschrijden. Zonder deugdelüke voorbe-
reiding in vredestrjd is niet slechts het soldaatziin in oor-
logstüd weinig vruchtdragend, doch ook de vorming van
nieuwe korpsen uit weinig of niet geoefenden leidt slechts
tot groote teleurstellingen, verliezen en nederlagen. Het
voorbeeld van Frankrijk is daar om zulks te bewüzen en ,
duidelijk aan te toonen, dat er tot vorming van bruikbare L
legerscharen meer noodig is dan geestdrift en vader- -
landsliefde, en dat geoefendheid, krügstuoht en samenhang
der verschillende deelen bepaald vereischt worden om eenige ¥
hoop op een goeden uitslag te verkrügen. l
Den 4d@¤ September 1870, twee dagen na de capitulatie
van Sedan, trad inplaats van het keizerlijk bestuur het
gouvernement voor de nationale defensie als Frankrüks _
regeering op. Van deze regeering, weldra binnen Parijs F
opgesloten, was sinds den 16d<=¤ September een delegatie, ·
à