HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 27

JPEG (Deze pagina), 887.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ä

, 25 _
i den 1St@¤ Januari 1888 ruim 116.000 man sterk, hiervan
’ behoorden echter 75.000 tot de rustende en slechts 41.000 °
tot de dienstdoende schutterijen. Van deze laatste behoorde
nog de helft tot de reserve. ln 1870 heeft men het dan
ook niet verder gebracht dan om van de dienstdoende
schutterü een 17.000 man in bataljons en compagnieen samen
, te voegen en zoogenaamd te organiseeren.
1 Wij mogen het ons daarenboven niet ontveinzen, dat
W hoeveel goede wil, hoeveel ijver, hoeveel toewijding er
g ook bij vele leden der schutterij, vooral onder de officieren
l en het verdere kader, wordt gevonden, die wapenmacht,
zelfs voor zoover ze tot de dienstdoende behoort, ge- .
wapend, gekleed en geoefend is, toch ongeschikt is, niet
alleen om dadelijk naast en met het leger op te treden, j
ä doch zelfs om binnen een niet te lang tijdsverloop na het
uitbreken van een oorlog, nieuwe onderdeelen van het
i leger te vormen. Het zal wel onnoodig zün hier de redenen
te ontvouwen waarop dat gevoelen steunt, gerustelijk _
mag worden beweerd dat een ieder het hierover eens is.
Als dus de onafhankelükheid van ons geliefd vaderland
wordt bedreigd, zün, afgezien van de bijna 12000 personen,
die, hetzij als officier, hetzü als onderofiicier, korporaal
,1 of soldaat vrü willig in het leger dienen, van de geheele
g. mannelijke bevolking slechts ongeveer een vierde deel der
20 tot 25 jarigen, dat is in ’t geheel ongeveer 45000 man
¥ . in staat en gereed om den vüand het hoofd te bieden. Zullen de
l? overigen van dien leeftijd , welke door hun lichaamstoestand
i wel geschikt zijn om de wapenen te dragen, doch die meestal j
3 met groot genoegen er in hebben berust dat het lot hen li
j niet tot den dienst aanwees, en verder zij die boven de
lv 25 jaar oud en niet tot de schutterü behoorende tot geen
dienst verplicht zrjn, het lijdelijk aanzien hoe het leger
Q na korter of langer trjd, zoo goed en zoo kwaad het
i ,4