HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 26

JPEG (Deze pagina), 810.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

_ 24 i
in dienst mag worden gehouden, wordt voor velen die j
eerste oefeningstrid tot 15 a 18 ja zelfs tot 24 maanden *
verlengd. Buitendien mag de militie telken jare gedurende
6 weken tot het houden van herhalingsoefeningen onder
de wapenen worden geroepen; dit gebeurt echter niet voor
de geheele militie, gewoonlük toch heeft zulk eene her-
halings­oefening voor elke lichting in haren geheelen _ I
diensttüd slechts eens plaats en dan meestal voor korter
tijd dan zes weken. De 10.400 man landmilitie per jaar W
geven voor de 5 jaar diensttüd het verloop (verlies door
V overlijden enz.) medegerekend 1) een kleine 45.000 man, a
waarvan ongeveer 1/4 plaatsvervangers en nummerver­
wisselaars.
De op de beschreven wüze verkregen krügsmacht is
veel te klein ter handhaving onzer neutraliteit en tot
krachtdadige en langdurige verdediging van het vaderland. ’.
Wan‘t hoewel een getal van 60.000 man of zonder de door l
de besproken noodwet in dienst gehouden zesde lichting,
een getal van ruim 50.000 man, groot toeschünt, zoo is
dat toch ter nauwernood voldoende om met hoop op goeden
uitslag slechts een lijdelüken weerstand van eenigen duur
achter onze toch zoo sterke liniën te bieden. En lüdelijk
mag zelfs een verdediger niet zijn, wil hü niet eindelijk .
toch ten ondergaan.
j Wel is waar bestaat er nog een voor het grootste ge-
deelte slechts op het papier georganiseerde en voor het .
kleinste gedeelte gewapende macht, de schutterij; door lï
loting verkregen uit hen die van 25 tot en met 34 jaar
oud zgn, waarvan de vijf laatste jaren tot de reserve be-
hooren, welke tot geen enkele oefening in vredestüd is
verplicht. Die schutterij was met inbegrip der reserve op
1) Gemiddeld 14.6 % verloop per jaar.
.g«