HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 25

JPEG (Deze pagina), 859.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

L il
9000 miliciens, die in plaats van vijf jaar, zesjaar dienen,
. daartoe door een uitzonderings- of noodwet verplicht. De
E beweegreden van die noodwet heette wel de buitengewone
omstandigheden, veroorzaakt door den politieken toestand
in- Europa, doch werd ongetwijfeld alleen en voldoende *
[ gemotiveerd door de veel te geringe getalsterkte onzer
E levende strijdkrachten. 1
Onder die 60.000 soldaten bevinden zich een 5000 4
vrijwillig dienenden; al de anderen zijn miliciens, zoowel
zu welke door het lot werden aangewezen en zelf hun
dienstplicht vervullen, als zij die als plaatsvervanger of
nummerverwisselaar de wapenen voor een ander dragen.
Onze militie wordt verkregen door loting van alle jonge-
lieden, welke in den loop van het jaar waarin geloot wordt j
20 jaar worden; doch hoewel allen mede loten zijn er toch
il" velen om verschillende redenen vrü. In ronde getallen is
i het aantal militieplichtigen 40.000. Hiervan gaat af 1/ 8 of
4,., 5000, dat zijn zü die afgekeurd worden, reeds in dienst J
zün of door de wet uitgesloten; nogmaals 1/8 of 5000 als
eenige zoon en nog 1/, of 10.000.wegens broederdienst.
_ De helft of 20.000 blhven er dus over, die, als het lot hen E
treft, dienstplichtig zijn, en daar er jaarlijks 11.000 tot
1- den dienst worden bestemd is de kans om vrij te loten
kleiner dan die om voor den dienst te worden aangewezen.
i Van de 11.000 zijn er 600 bestemd voor de zeemilitie,
en hiervoor zün altijd liefhebbers in overvloed wegens den
slechts vierjarigen diensttüd, zeer korten oefeningstijd van f
6 a 7 maanden, vrijstelling van herhalingsoefeningen en ä
van schuttersplicht. Voor de overige 10.400 duurt de dienst-
tijd 5 jaar, tenzü, zooals nu door een noodwet, die
av diensttijd tot 6 jaar of langer wordt verlengd; de eerste
j . oefening duurt volgens de wet hoogstens een jaar, doch
1 door de bepaling dat bovendien 1/., der militie voortdurend