HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 24

JPEG (Deze pagina), 832.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

22
zoo mogelijk den oorlog op zgn grondgebied over te bren-
gen; doch kan een en ander niet, is de vijand daartoe te =
­ overmachtig, dan moet men wel al spoedig eerst een deel V
_ des lands prijsgeven. Doch dit is slechts tgdelgk, alleen
door de hoofdstad des Rijks, in tgd van oorlog de zetel
der regeering, te bemachtigen, wordt het mogelgk om
aan die regeering de wet voor te schrgven. Zoolang dit ,
niet is geschied, blgft Nederland bestaan en tijdwinst kan
in zulk een uiterst geval toch nog alles ten goede keeren,
de geschiedenis van vele volken en niet het minst onze
` eigen geschiedenis is daar om zulks te bewgzen.
De doode strgdmiddelen, dank zg de natuur en de groote
sommen gelds daaraan ten offer gebracht, zgn bg ons
voldoende in orde; kan men ook hetzelfde zeggen van de
levende strijdkrachten, zonder welke de meest volmaakte __
liniën niets zgn?
Ons leger, of meer algemeen gesproken, onze strijdmacht ·
te land en ter zee, bestaat uit vrgwillig dienenden en door
het lot tot den dienst aangewezenen, onder deze laatsten
ook te rekenen die personen (plaatsvervangers en nummer-
verwisselaars) welke vrgwillig voor een bepaalde som gelds .
hen vervangen, welke het lot tot den dienst aanwees, _
doch die geen lust tot dienen hadden en geld genoeg bezitten "
of ook wel het geld er voor bijeen wisten te krggen om
een ander in hun plaats te stellen. Vrijwilligers en lotelin­· i
gen dienen doorelkander bg de verschillende korpsen en
diensten van het leger, evenzoo bg de marine, doch alleen
bg den binnenlandschen dienst en niet bg het korps mari-
niers, dat geheel uit vrgwilligers bestaat. ­
Op 1 Juni `l888 was ons leger in ronde cijfers sterk:
bgna 60.000 soldaten, ongeveer 1800 officieren en 5000 {Q
` onderofiicieren en korporaals, van elk zoo wat de helft. g
Onder die 60.000 soldaten waren echter begrepen ongeveer P