HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 23

JPEG (Deze pagina), 864.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

if
·
21
. reisindruk, het was als ’t ware de verzameling der tal-
, _ looze indrukken, verkregen gedurende het laatste achttal E
je jaren bij de vele omzwervingen te voet en te paard, in M
j rijtuig en in vaartuig door, vóór en achter de Nieuwe Hol-
‘ landsche Waterlinie.
j Mocht het echter een aanvaller toch gelukken het haast
onmogelijke mogelijk te maken en de Nieuwe Hollandsche
4 Waterlinie, welke de zoogenaamde vesting Holland van · j
E het overige deel des lands afsluit, door te breken, dan
5 vindt hij binnen die vesting een tweede nog veel sterker
ln vesting. Hij toch die genoegzaam bekend is met het eigen-
I aardige, voor de verdediging zoo büzonder gunstige terrein
j om de hoofdstad des Rijks en tevens met de krachtige rü
van versterkingen, welke in een breeden kring om Amster-
dam worden opgeworpen ten einde die stad tegen een
1 bombardement te beveiligen, zal volmondig moeten erken-
jg I nen , dat hier een uiterst sterke, door gemakkelijk te stellen
qu onderwaterzettingen omringde stelling is verkregen , een
g stelling zoo sterk als eenige ter wereld. Tot hare verdedi- 4
ging wordt echter een vrij aanzienlgke troepenmacht ver-
j_ eischt en moet er tevens tijdig zijn gezorgd voor het
bijeenbrengen van de noodige proviand om den verdediger
' niet door den honger tot de overgave te dwingen. Zijn
echter deze beide voorwaarden vervuld, dan kan de stelling g
pi van Amsterdam het als ’t ware een onbepaalden tijd tegen
jï een zeer groote overmacht volhouden.
~ Inderdaad de natuur, vereenigd met de kunst, gaf aan
j ons vaderland ter verdediging van het hart des lands een
1 afsluitingslinie en daarbinnen een reserve- of reduitstel­ j
ling zoo sterk als slechts mogelijk is. ,
_ Het meest verkieslijk is klaarblükelijk om niet dadelijk
achter de Nieuwe Hollandsche Waterlinie terug te trekken, j
1 doch den vijand in het open veld het hoofd te bieden, ja l
j ë
1 ' J
l
ä ,
è l .