HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 21

JPEG (Deze pagina), 872.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ij j
{V 19 i
l « der burgerschu tterij en, waardgelders en gewapende huisluiden
` een krügsmacht te vormen welke in het laatst van 1672
«<=` een 56000 man telde. Die krijgsmacht was niet alleen in O
staat om het hart des lands tegen ’s vijands aanvallen te
, beschermen, doch ging reeds den 10d°” October zelf aan-
vallenderwigze te werk om te trachten Woerden aan den
vijand te ontrukken. l
` De prins van Oranje durfde zelfs in December 1672 het i
stoutmoedig besluit nemen, om met 30.000 man door
` de Spaansche Nederlanden op te rukken naar Charleroi,
om die vesting te veroveren en zoodoende de gemeenschap
1 met Frankrijk voor de Fransche troepen te Utrecht af te
, ‘ snüden. ' *
i . De strenge ingevallen koude, welke dezen tocht in F
hoofdzaak deed mislukken, gaf tevens aanleiding aan Luxem­
, burg, tot een poging om over het ijs door de innundatie­ j
linie te dringen. Zulks gelukte hem ook ten deele, doch .
· de ingevallen dooi sneed hem zijn terugtochtsweg over
het ijs af, en hij ware verloren geweest indien de kolonel
·_ in Staatschen dienst Painetvin de werken te Nieuwerbrug ·
_ op den smallen Ründijk niet laf hartig had verlaten en ,
l aldus een uitweg aan de Franschen had verschaft. Q
· De in 1672 grootendeels eerst tijdens den oorlog geim­
{ proviseerde Oude Hollandsche Waterlinie redde ons vader-
ik land, en niet slechts het door die linie afgesloten gedeelte, ;
· doch ook al de provinciën, welke tijdelük door den vijand 1
v waren bezet. Werden wg weder,aangevallen, dan zouden
onze waterlinien dezelfde diensten kunnen bewüzen en
{ onder gunstiger voorwaarden. De tegenwoordige Nieuwe
Hollandsche Waterlinie sluit een grooter deel van ons
4 land af en is geheel gereed, niet slechts wat de verster­
` pt kingen aangaat, Welke de wegen en kaden afsluiten, die
‘ na het stellen der innundatiën droog blgven, doch ook de l
Y
j,.
ll