HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 832.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

‘ ?’i;;`Q..;i.lI,;`?$J;;£Z‘ï‘?i-Lï'."lïT;.i"l’ a..;;...4;2iï;:. ï;"r;;,;:; --­,· , ,« - _ ,
l
F i
16
beeld van 1672 en op dat van 1830; ja bij voorkeur op ~
dat van 1830. Toen toch traden naast de eigenlüke leger-0 1
afdeelingen de bataljons schutterij op en daarnaast weder j,
de vrijwillige studenten- en jagerkorpsen. Als de onaf­ ‘
hankelijkheid van het dierbare vaderland mocht worden
bedreigd, ja dan, dan zoude men zijn plicht doen, vrü·
l willig, niet door de militiewet gedwongen. l
. Doch men vergeet eene zaak; de tijden zijn veranderd; "
1 de oorlogen hebben zulk een snel verloop dat de in vredes-
tijd ongeoefende voor den oorlog onbruikbaar is, omdat de g ‘
; oorlog te kort duurt en de vijand als ’t ware onmiddellijk ‘
niet slechts aan de grenzen kan staan, doch die ook dadelük in
, overschrijdt.
l En dan is er helaas nog een deel der natie dat bij den j
afkeer voor de kazerne en voor den soldatenstand er nog
büvoegt: ,,en het helpt toch niet; wat zoude Nederland
tegenwoordig tegen de talrijke, goed geoefende legers der i
groote mogendheden vermogen "? En het antwoord daarop .
van hen, die der zake kundig zün, luidt zeer beslist:
,, alles, als Nederland maar wil".
' Laat ons een oogenblik in gedachten teruggaan tot het FF
jaar 1672 , een jaar, waarin de toestand zoo wanhopig scheen, 1
dat men met recht mocht zeggen: dat de regeering rade-
loos, het volk redeloos en het land reddeloos was. Toch T
is toen de kleine Republiek der Vereenigde Nederlanden ll
ongedeerd te voorschijn gekomen uit den strijd tegen een
buitengewoon groote overmacht, in hoofdzaak gered door `
het genie van onzen grooten Willem HI en den voor de
verdediging zoo buitengewoon gunstigen toestand van onzen »
vaderlandschen bodem. 1
Nederland stond in het voorjaar van 1672 nagenoeg
‘ alleen tegenover Engeland, dat den 27St@¤ Maart, Frankrijk T
dat den 6d@¤ April en Munster en Keulen, die den 28S¥@¤
1
ll
. 1