HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 839.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ii i
2
j 2
15 2
4
Een leger samengesteld ten deele uit soldaten van be-
roep, wier aantal echter, ook door gewijzigde organisatie, ,
langzamerhand meer en meer is verminderd, verder uit I
plaatsvervangers, waarvan het zedelijk gehalte vroeger 3
dikwerf niet zeer hoog was, en overigens uit miliciens uit
de mindere standen; een leger, gehuisvest in kazernen, Z
welke eerst in den laatsten tüd, ten minste voor een groot n i
. deel, geworden zün wat billijkerwijze kan worden ver-
i langd, doch die vroeger in allerlei opzichten zeer veel te i.
wenschen overlieten; een leger dat door de omstandigheden, i
dat is door den langdurigen vredestoestand, niet daadwer­ l
i kelijk het nut van zijn bestaan kon bewijzen; dit alles te
zamen werkte er geenszins toe mede om den lust tot het .
persoonlük vervullen van den dienstplicht aan te wakkeren.
; Waarom zoude men niet eenige honderden guldens §·§i
i ‘ betalen, om zijn zoon, die zün tüd beter voor zijne stu- °
ï dien of in zijn zaken konde gebruiken, dienstvrij te maken? I
A Zün plaatsvervanger of zijn nummerverwisselaar stemde
. immers vrijwillig in die vervanging of in dien ruil toe,
, en bezigde het geld dat hem daarvoor werd uitbetaald (als l
j hij het niet in brooddronkenheid verteerde) dikwijls om ,
zijne familie te ondersteunen of zich zelf een klein kapitaal
C te verschaffen, waarmede hij na het verlaten van den
i dienst een zaakje kon beginnen. En de Staat, die had er
J toch ook geen schade bij; in plaats van den teeren, ver-
. wenden zoon uit de hoogere of zeer gegoede standen kwam
een stevig gebouwde knaap of een reeds gediend hebbend
man in de plaats.
i Altemaal verzachtende omstandigheden, welke het be-
, houd der plaatsvervanglng en nummerverwisseling ver- l`
klaren. Waartoe zich in vredestijd onnut dien last op den
hals gehaald; als de nood aan den man mocht komen, S
’ dan was het nog tüd genoeg. En men wees op het voor-
.
i
`
l