HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 825.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

‘ fï·'*` ­'ï "T "­==~’· ~"¤­· ei ­·.­ < : ­ J. ·, .. Fam., , N, W W _,`_` _ g __ ______ __ _Y___vr_f_Hm www Y Y V Y A`-h_·~"*_T!g
E
i
14
l
een viertal Zwitsersche regimenten, welke door werving
in Zwitserland voltallig werden gehouden. De nationale
militie werd verkregen door loting even als nu, zoodat
slechts een gedeelte der volgens hun leeftijd dienstplich­
tigen voor_ het leger werden aangewezen. Door plaatsver­
vanging en nummerverwisseling konden de hoogere standen
«· · en de middelstand, welke zulks konden betalen, zich aan j
i den dienstplicht onttrekken. Het aantal vrijwilligers was
j veel grooter dan nu, zij hadden voor een deel de oorlogen `
` uit het Napoleontische tijdvak medegemaakt, terwül ook
g tijdens de Belgische revolutie en den daarop gevolgden
l oorlog en oorlogstoestand tusschen de noordelijke en de l
zuidelijke helft van het vroeger vereenigde koninkrijk de
vrüwilligers, soldaten van beroep, veel talrüker waren
l dan nu het geval is. j
De schutterijen, welke haar vroeger gemeentelijk ka- i ·
l rakter behielden, dienden en dienen nog in tijden van F
gevaar en oorlog tot verdediging des vaderlands en ten
allen tijde tot behoud der inwendige rust. Het is echter van in
algemeene bekendheid dat daar waar die rust werkelrjk j
ernstig werd gestoord, men het nimmer op de schutterij j
durfde te laten aankomen, doch ijlings het leger te hulp riep. ' .
In 1830 en volgende jaren zijn de sohutterijen voor een jl
groot deel mobiel geweest en hebben zij deel uitgemaakt l
van het leger dat op de roepstem van Neerlands eersten J
koning te wapen kwam om de belangen van Noord­Neder- .
land krachtdadig te beschermen. Na dien Belgischen opstand
zijn er meer dan vijftig jaren verloopen, waarin we ons
onafgebroken in den vredestoestand mochten verheugen en f
waarin het ons volk in materieelen zin zeer goed ging, al _
zijn dan ook op de zeer vette jaren in den laatsten tüd
. eenige minder vette - de uitdrukking inagerejaren ware
minder juist -- gevolgd. _ ‘
ä
‘ à