HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 818.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

,,, ,, ,,, .-3 """""""""”"“""' _
i .
z
i is
‘ werd nagevolgd en dat eerst na de oorlogen van 1866 en g;
1870/71 büna overal door het stelsel der volkslegers werd
vervangen. · ` L
· 1 Door den drang der omstandigheden was nog onder den
druk der Fransche overheersching reeds in het begin dezer
eeuw in Pruisen de algemeene weerplicht en dus de per-
soonlijke dienst ingevoerd; ook in Zwitserland is reeds 1
- langen tüd algemeene weerplioht de grondslag van het
krijgswezen.
Zooals bekend is, volgden, vooral na den oorlog van
1870/71 de meeste Europeesche Staten Duitschlands voor- p
beeld na, en met uitzondering van Engeland, Belgie en t ;
Nederland, en als men wil ook van Turkije, heeft het *
volksleger, berustende op algemeenen weerplicht, overal de ;
. plaats van het geworven of door conscriptie (gepaard aan {
? loting en plaatsvervanging) gevormde leger ingenomen. 1
In de Republiek der Vereenigde Nederlanden bestonden _‘
x de legers, evenals de meeste legers uit dien tgd, uit aan-
·, geworven troepen, deels vreemdelingen, deels uit de min- Q
dere klassen. Buitendien waren er stedelüke schuttergen, " ‘ J T
welke voor het bewaren der inwendige rust dienden, en, F
n als de nood aan den man kwam, ook voor de verdediging
, van de stad. Meermalen werden de bewoners van het
platteland, de zoogenaamde huisluiden, gebezigd, ook f
buiten hunne woonplaatsen tot het opwerpen van verde-
digingswerken, zooals o. a. in 1672 toen de oorlog met E
Frankrijk en züne bondgenooten dreigde.
Toen na de Fransche overheersching de weerkrachten 1
van den Staat in 1814 op nieuw moesten worden geor­
ganiseerd, kreeg men hier een gemengd stelsel, vrijwil­ N
UX ligers en nationale militie te zamen in_het leger, hoewel
oorspronkelgk de bedoeling wel is geweest ze gescheiden
· ll te houden. Onder anderen waren tot 1829 in ons leger
äá