HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 818.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

fl? Y " "’- Y "Z ~ ’ "‘ r· -:Y Y ­ ­­~. v- ­. ` _` . v _, _ ___ _ Y _ Y_ _ '_“_~·_____‘_•2
“ l
12 T
zulks hier in weinige woorden kan worden geschetst. De A
hoogere standen en de gezeten burgerij waren in de staande
legers niet anders vertegenwoordigd dan in den ofiiciers­ "
stand en in die enkele verloopen sujetten, welke voor niets ’
, anders dan voor ,,gemeen soldaat" deugden.
O _ De uitdrukking ,, gemeen soldaat", welke helaas zelfs
· in den tegenwoordigen tijd hier te lande nog wel eens
i wordt gehoord, bewijst genoegzaam hoe laag de krijgs~ W -
[ mansstand bij den burger stond aangeschreven.
Onder de geworven troepen bevonden zich evenwel dikwerf
Q vele landskinderen, echter uit de armere klassen, welke
zoogenaamd langs den weg der werving, doch in werke-
i lijkheid in den regel door half of heel geweld in het sol-
Q datenpak waren gestoken. Ook gebeurde het wel, en aan
dat kwaad maakten zich o. a. meerdere kleinere Duitsche U .
vorsten schuldig, dat geheele regimenten of korpsen ge- _ l
O wapend en uitgerust aan vreemde mogendheden werden .
geleverd tegen betaling van meer of minder aanzienlüke
geldsommen.
De bloeitijd der geworven staande legers valt samen
met het tijdperk der absolute monarchale regeering in de
meeste Europeesche Staten; aan beide werd door de groote
Fransche omwenteling een einde gemaakt'. A i
Om aan het verbonden Europa weerstand te kunnen
bieden, werd de algemeene weerplicht in Frankrijk door
het Schrikbewind gedecreteerd en in 1798 door het Direc-
toire veranderd in het conscriptiestelsel; in den beginne
met persoonlijken dienstplicht voor al degenen welke door
de conscriptie tot den dienst werden aangewezen. Napoleon
echter, die met de bijzondere belangen der hoogere stan-
den rekening wilde houden, stond de plaatsvervanging toe ,_;
en zoo kwam een stelsel van vorming der weerkrachten
tot stand, dat door verreweg de meeste Europeesche Staten ‘