HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 13

JPEG (Deze pagina), 842.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

eat
11
_ zeer krügshaftige stammen; bij de Germanen en de Gothen `
v werd het als een voorrecht beschouwd tot de volgelingen
der legerhoofden te behooren. Het behalen van buit was '
het doel dier hoofden en de belooning der volgelingen g
bestond veelal in een stuk gronds dat aan hen werd
gegeven in plaats van soldü; echter niet in eigendom,
K doch slechts in leen.
‘ Z Evenals de leenheer zijn leenman moest beschermen,
was omgekeerd deze laatste verplicht aan de oproeping ten ,
oorlog van den leenheer te gehoorzamen; niet alleen voor
zichzelven, doch ook voor de hem weder onderhoorige
vv dienstmannen. Doch langzamerhand kregen de groote . 4
Z adellijke leenmannen te veel macht naar den zin der vorsten, _ ­
en zochten deze daarom een steun bij de burgerü der steden, i
aan wie ze allerlei voorrechten verleenden , waarvoor F
` A deze hen met geld en manschappen bijstonden; terwijl zij
· ook door het werven en bijeenbrengen van geregelde, door ï T,
hen bezoldigde, legerscharen zich zelf een krijgsmacht
vormden welke dikwerf tegen de leenmannen ten strijde
l werd gevoerd. Zoo ontstonden de burgerwapeningen of E
schutterijen, en daarnaast de geworven staande legers.
Aan die staande legers was de eigenlüke oorlogvoering
· opgedragen, de burgerwapeningen of schutterijen waren
meer bestemd tot eene reserve ter verdediging van den
eigen grond en bodem en tot bescherming der steden tegen
de eischen der adellüken. De staande legers, welke tot
aan de Fransche omwenteling in het laatst der achttiende ·
eeuw de werktuigen waren in de handen der vorsten tot
het voeren der oorlogen, bestonden voor een groot deel uit ‘ ä
beroepssoldaten van allerlei landaard. Zij die het eerste
,;, gedeelte van Schiller’s triologie ,,Wallenstein" met aandacht j
l hebben gelezen, zullen in ,,Wallenstein’s Lager" een beter
beeld hebben verkregen der toenmalige staande legers dan «
2
(,