HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 810.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

i ei?.
10
ook het recht om in het leger te dienen. De algemeene
weerplicht voor de patriciërs werd veranderd in een weer- i
plicht voor de vermogenden, omdat men van het beginsel "
uitging dat alleen hij die iets te verliezen heeft er ook
belang bij heeft zijne bezitting te verdedigen. Dit bleef
zoo tot dat ongeveer één eeuw vóór Christus geboorte de
A consul Marius, van boerenafkomst doch krijgsman met
1 hart en ziel, ook de armere klassen tot den krijgsmans- . up
stand toeliet, hen bezoldigde en op die wüze een soldaten-
V stand schiep welke langzamerhand de burgerwapening
r verving en een geschikt werktuig werd in handen van
Z eerzuchtige veldheeren, die naar het hoogste gezag streefden.
Het is genoegzaam bekend hoe de Romeinsche legioenen
onder de keizers al meer en meer invloed kregen, en de
soldatenheerschappij, welke keizers afzette en uitriep, de
geheele macht in handen kreeg. Die macht ging zelfs van “
de Romeinsche legioenen op de Germaansche huurbenden ‘
over en had weldra den ondergang van het Romeinsche
Rpk tengevolge. 3
Daar waar de burger zich onttrekt aan de heilige ver- e
plichting om in tijden van gevaar zgn vaderland te ver-
dedigen tegen vreemd geweld; daar waar het leger zich
meer en meer van de burgermaatschappij afscheidt, gaat _
het volk als volk ook meer en meer achteruit en het
zelfstandig voortbestaan wordt in hooge mate daardoor in
de waagschaal gesteld. Dit is een natuurlijk gevolg van
j den zedelüken achteruitgang dier volken waarbij de plicht
van de verdediging hunner onafhankelijkheid niet door de
burgers zelve behoeft te worden vervuld. De geschiedenis
der Grieken en der Romeinen is hiervan het sprekendste
bewijs. 4.`
De volken welke de in diep verval geraakte Staten van ti
het oude vasteland ten onder brachten, bestonden uit