HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 839.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

Y ­-·»»•"§ ~· ·· ··­-·¥*‘ -~r‘~­­r‘··­,··­~· ·· ‘ s-·»· ,·,­ · e . ­· « -.« · «»­-.. ». J ·· ·. Y , _, , , , ,..,.»«­:p«.¤<»rv·w»<v:¤v;•»=»y :.Y,‘*.»._
*5;
~
l
jl 9 .
de drie hoogste van de vier klassen, waarin de burgerrj _
F? volgens haar vermogen was verdeeld. Alleen toch zü, die
x aardsche goederen genoeg bezaten niet alleen om in hun ii
eigen onderhoud, doch ook voor het geval dat zij het leven "
‘ lieten in dat hunner nagelaten betrekkingen te voorzien,
maakten deel uit van het leger dat geen afzonderlüke kaste j
W vormde, doch alle burgers omvatte, welke de eer om voor "
" de onafhankelükheid van hun vaderland te strijden konden
betalen. In Athene werd elk jongeling, die tot de ver-
mogende driehoogste klassen der burgers behoorde op zijn j
achttiende jaar dienstplichtig en werd dan twee jaar in
j het leger geoefend; daarna behoorde hu 20 jaar tot de
reserve, welke ook voor buitenlandsche oorlogen mocht .
worden gebruikt, en vervolgens nogmaals 20 jaar tot de
landweer, alleen voor de verdediging van het eigen grond- V
” gebied bestemd.
Noodzakelijke uitbreiding van het leger dwong tot het ·
A toelaten der vierde of onvermogende klasse der burgers
4 tot den krügsdienst, en behalve de eer was voor dezen
eene bezoldiging noodig, te betalen uit de door de ver-.
. mogende klassen op te brengen belastingen. Een en ander g
was oorzaak dat deze langzamerhand de met de onver­ á
..i, ` mogenden gedeelde eer van krijgsman te zijn minder
begonnen te tellen en eindelijk, ook tengevolge van het
toenemen van welvaart en weelde, den militairen dienst als
een lastpost beschouwden. Gehuurde troepen namen de
plaats in der volkslegers, en het duurde niet lang of de J
· Macedonische vorsten heerschten over Athene en Griekenland.
Ook Rome geeft een dergelijk beeld te aanscliouwen;in "
den aanvang mochten alleen de patriciërs aanspraak maken
M op de eer van deel uit te maken van de weermacht van
ü den Staat, doch bij de toenemende macht der plebejers
eischten dezejinet het verkrügen van staatkundige rechten A;
g.