HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 806.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l _ je
l l
8 i
‘ i
het Rük en tot verdediging van zijn grondgebied. Het ver-
vullen van dien plicht, of liever het zich voorbereiden in
vredestijd tot het vervullen van dien plicht in tijden van °‘
gevaar, liet tot dusverre zeer tot nadeel van het Neder-
landsche volk nog al wat te wenschen over. Het is nu
l eenmaal zoo, de mensch maakt gebruik van rechten en ·
vrüheden zonder er veel bij na te denken en als iets dat
l hem van nature toekomt, doch als het op het vervullen van W
‘ · plichten aankomt, dan moeten veelal of de omstandigheden,
‘ ~ of de noodzakelükheid, of wel wettelijke bepalingen hem
die plichten als ’t ware duidelijk zichtbaar onder ’t oog I
l brengen. j
Doch er waren tot dusverre vele verzachtende omstan-
l digheden, welke het, zooal niet rechtvaardigen, dan toch
‘ verklaren waarom zoo velen zich aan dien persoonlriken
plicht onttrokken door het stellen van een plaatsvervanger "
of een nurnmerverwisselaar, indien het lot hen aanwees
om dien te vervullen, en tevens waarom nagenoeg al A
p degenen welke niet door het lot werden of worden aange- i,
wezen zich van het vervullen van deze hooge en heilige
verplichting eenvoudig ontslagen achten. _
Een kort overzicht van de wijze van vorming van de
weermacht der verschillende volken in verschillende tijden, ,,` `
dienstig tot recht begrip van het tegenwoordig standpunt,
zal het tevens duidelük maken waarom van verzachtende
omstandigheden mocht worden gewaagd.
Indien men zich, wat de oude geschiedenis aangaat, tot
de Grieken en Romeinen bepaalt, dan vinden wg bg beide ·
volken den persoonlüken en algemeenen dienstplicht voor de
burgers, niet alleen opgevat als een plicht doch als een
eer. In Athene hadden alleen de eigenlijke burgers het ik
recht om de wapenen te dragen en te voeren ter verde-
diging van den Staat, en daarvan in den aanvang slechts