HomeArtikel 194Pagina 99

JPEG (Deze pagina), 721.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

93
troosten bij de gedachte aan de talrijke guldens, welke de iï
Staat uit mijn bezit doet overgaan in dat van personen, l_
die sommige blijvende waarheden door allerlei schadelijk i A
bijwerk op den achtergrond dringen, en, den vorm voor H
het wezen uitgevend, den bedenkelijken geestestoestand . j.,
scheppen, waarin wij met den onhoudbaar gebleken vorm
zoo licht ook het wezen glippen laten. ` ‘
De onvrijzinnige bestanddeelen van artikel 194 moeten i pj
en zullen van de baan. Er zijn sinds lang en sinds te
lang belangrijker vragen te beantwoorden dan de vraag, ;
hoc eenigen onzer het aanleggen om liberaal te blijven
heeten zonder iets liberaals te verrichten. ’t Is niet te i
vorderen, dat een geheel volk steeds met lijdzaamheid zal ,
blijven toezien, hoe zulke >>liberalen" niets liberaals verrichten
noch laten verrichten, wijl ze zich vastklampen aan iets,
’t welk volstrekt niet liberaal is. Het moet uit zijn. Of H lj
werden de liberalen meerendeels conservatief? Laten zij dit
dan openlijk verklaren. Maar laten zij het dan tevens be-
wijzen door artikel 194 met wat meer vuur te verdedigen.
Met de antirevolutionairen -- ’t is mij bekend -· staat ‘_
het niet beter geschapen. Terwijl vele liberalen ten opzichte ¥
4 van artikel 168 en 194 der Grondwet eenstemmig zijn i_
met het antirevolutionair program, zoodat zij artikel 12 en 4
20 ervan onderschrijven, wordt door de antirevolutionairen ,
zelven over die twee artikels getwist, en zou een deel hunner
zich er bij slot van rekening niet door gebonden achten. Waar i (ij
blijft op die manier de antirevolutionaire partij als staatkun­ ,
dige partij? Het gescherm met >>ordinantiën Gods" en soort- E,
gelijke uitdrukkingen vormt nog geen staatkundige partij.
li
lx
· V