HomeArtikel 194Pagina 94

JPEG (Deze pagina), 671.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

88
openbaar onderwüs een voorwerp van de aanhoudende zorg
der Regering zün zal, van betrekkelijk ondergeschikt be-
lang". »Daarentegen bleef zä zeer groot gewicht hechten
aan het vroeger geuit verlangen, om in de Grondwet de
verpligting geschreven te zien,itot het aannemen bij de
wet van het beginsel, dat overal in het Rijk van over- i
heidswege voldoend openbaar lager onderwijs zal worden ;
gegeven. Het tegen dit verlangen geopperde bezwaar kan l
niet worden geacht van eenig gewigt te zijn, daar men l "
dezerzäds redelükerwüze wel niets meer kan hebben bedoeld,
dan het openstellen der gelegenheid tot het erlangen van ,
’ voldoend openbaar lager onderwijs voor de tot iedere ge-
meente behoorende jeugd, zonder dat men daarom de
vestiging van eene afzonderlijke openbare lagere school ook ”
in de allerkleinste gemeente vorderde" 1.
Deze beperking van den zin van het vurig begeerde
»overal" had niet veel te beteekenen. Kleine gemeenten
mochten saamgesmolten worden. Maar of ergens reeds
l door büzonder lager onderwüs aan de behoeften der
i ouders voldaan werd, moest buiten aanmerking bl§ven.
In gemeenten (of groepen van gemeenten), waar dit
geschiedde, zoo goed als in gemeenten (of groepen),
waar dit niet geschiedde, moest van overheidswege voor
minstens ééne openbare school gezorgd worden. Het bijzonder
onderwijs werd in die hoedanigheid onvoldoend ge- E
[ acht, al voldeed het ergens aan de eischen der gezamen- i
j lijke ouders; er moest overal een openbare, een »voldoende"
p I Blaclzij 595.
ï • -
x