HomeArtikel 194Pagina 93

JPEG (Deze pagina), 675.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

K ‘
sv Q
openbare school kreeg? Wat betrof: »met eerbiediging van l
i ieders godsdienstige begrippen", deze woorden gaven volgens u
' hare niet zeer afdoende uitlegging te kennen: »behoudens 1
den eerbied, welken men aan ieders godsdienstige begrippen i
verschuldigd is. Geschiedenis, zelfs kerkelijke geschiedenis,
; kan geleerd worden, zonder den eerbied uit het oog te l
verliezen, welken men aan andersdenkenden verschuldigd is.
g Het voorschrift, hier gegeven, strekt alleen, om van de
j openbare scholen te weren datgene, wat men theologischen
Q twist noemt" 1.
‘ l Het artikel zou nu luiden: >>Het openbaar onderwijs is
een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering. De
inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbic­
diging van ieders godsdienstige begrippen., door de wet
geregeld. Het geven van onderwijs is vrij" enz. >>De Koning
d0et" enz. · _ j
Wat later >>de ellendige zinsnee" zou heeten, en met {
haar het beruchte »overal" kwamen er niet in voor. Den ~
31St<=¤ Juli brachten de rapporteurs andermaal verslag uit. I
>>Enkele leden hebben zich op nieuw zeer stellig tegen het
denkbeeld verklaard, om het beginsel der vrijheid van
onderwgs in de Grondwet op te nemen". »Andere leden
gaven blijken van te dezen aanzien meer met de inzigten i
der Regering in te sten1men". De groote meerderheid, j
>>niet dan schoorvoetendj tot de erkentenis van het beginsel
der vrijheid van onderwijs kunnende toetreden", vond >>de `
wederopneming der bepaling in de Grondwet, dat het
1 .l$ladzi_j 526-527 en 567-568.
, l
l l
g _ H ._ _ j jj g _ gp _, ,A_j ,4