HomeArtikel 194Pagina 92

JPEG (Deze pagina), 672.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

" E
86
Ook tegen de woorden: >>met eerbiediging van ieders i
godsdienstige begrippen" werd door velen bezwaar gemaakt.
»Bedoelt _men daardoor, dat bij het geven van openbaar I
onderwüs geene zoodanige geloofspunten of leerstellige
begrippen zullen mogen worden aangeraakt, waaromtrent
tusschen de bestaande kerkgenootschappen verschil heerscht; J
of moet men hier aan de godsdienstige begrippen
eene nog ruimere beteekenis toekennen? In beide gevallen.,
en vooral in het laatste, laat zich voorzien, dat op de j
openbare scholen bäna geen onderwüs zal kunnen gegeven
worden in verscheidene vakken, waarvan de behandeling ·
b§na onmogeläk is, zonder dat er iets wordt aangeroerd
of gezegd, dat geacht kan worden, niet met het gods-
dienstig begrip van dezen of genen te stroken" 1.
De regeering verklaarde in haar Memorie van Beant­·
woording, geen bezwaar te hebben, >>ter voldoening en
tegemoetkoming aan de bezorgdheid der Kamer, in art. 2
, [van ontwerp X] de bepaling van art. 224 der Grondwet
taalkundig gewüzigd op te nemen: >Het openbaar onderwüs
is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering" ".
Meer achtte zij niet noodig. Van den eisch, dat de Grond-
wet in iedere gemeente zonder onderscheid voldoend openbaar
lager onderwüs zou voorschrüven, trachtte zich af te
maken door te verwüzen naar de bepaling ,` volgens welke
de inrigting van het openbaar onderwijs door de wet _
geregeld wierd. Waarom den gewonen wetgever nu der-
mate te binden, dat ook de kleinste gemeente haar eigene L
I Handelingen. I, bladzij 4,86.
I E
{