HomeArtikel 194Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 685.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

I i
iii i . ï
brochure zelve het best leeren kennen I. Of dr. Harting j
bä bijzondere personen veel instemming gevonden heeft, 'j
4 is mä onbekend. Doch het officieele antwoord, ’t welk hij
i, bekwam, was de schoolwet van 1878, die aan edelmoe­ rg
digheid zich niet te buiten gaat, en, bläkens de ervaring, l
voor de juistheid der inzichten haars ontwerpers geenszins -
pleit. ­ ti
· » Immers, sedert zij afgekondigd is, heeft de beweging
gl tegen de voorschriften onzer Grondwet omtrent hetonderwüs
lj steeds aan kracht gewonnen. Dacht dr. Harting nog op ti
I grondwettigen bodem een duurzamen vrede te kunnen
stichten, reeds in ’83 begreep prof. Spruyt, dat het langer
_ niet ging, elke wüziging van artikel 194 eenvoudig te
wraken met het bekende: >>tot geen prijs!" Mondeling, .
i en later schriftelijk - in D_e Tijdspiegel - kwam
yï hü daartegen op, en kon zich al aanstonds beroepen op j l
- het oordeel van den secretaris der vereeniging Volks-
" onderwäs, >>wier overgroote ingenomenheid met het
openbaar onderwäs algemeen bekend is en wier invloed er l
j zooveel toe heeft bijgedragen, om de liberale partä te
i brengen in de moeielijkheden, waarin zij verkeert" 2.
j En wat had deze onverdachte secretaris nu gezegd? ,
, O. a. dit: >>ook ik voor mg zou meenen dat zekere be-
i perking van de staatsbemoeiing hier eerder dan haar
tegendeel in aanmerking behoort te komen. Meer in ’t bij-
· ‘ 1Een duurzame vrede. Brief aan een vriend over de op- '
lossing der schoolquaestie. Enkhuizen, 18*77. ‘
2 Bladzü 321. (Maart­aHevei·ing).
l ^_ 1
r 2
‘ ?
M., *2 ­ ,..~/ l