HomeArtikel 194Pagina 81

JPEG (Deze pagina), 667.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l ”
l 75 3 lr,
vattende wetgeving, ook ten aanzien van het hooger L.
ondervvüs hebben geleid, werd die wet een middel om de ’
medewerking der Staten­Generaal, en alzoo de vestiging
eener niet door koninklüke besluiten buigzame orde, te j
ontwijken.Meteerbiediging vaniedersgods-V 1
d i e n s t i g e b e g r i p p e n: herhaling van het voorschrift
van art. 188 [der Grondwet van 1840], maar eene her-
haling, die hier ter plaatse in ’t bäzonder noodig en heilzaam
_ wordt geacht" 1. 1
i En waarom moest in de nieuwe Grondwet de opvoeding
I der arme kinderen niet in de aanhoudende zorg der regeering
aanbevolen worden? >>[Dit] leidt te ligt tot valsche denk-
beelden, of kon als voorwendsel dienen om maatregelen
van dwang te regtvaardigen; zoodat de uitdrukking, welker
1 redelijke zin daarenboven reeds in art. 224 [der Grondwet
I van 1840] wordt gevonden, verwerpelijk is" ’. M. a. vv., l
al is in artikel 226 spraak van opvoeding, dit kan .
slechts één redelijken zin hebben, namelijk dat het onder- _
wij s der arme kinderen in de zorg der regeering aanbevolen ‘
wordt. Thorbecke c. s. maakt hier dus verschil tusschen i
onderwäs en opvoeding, en oordeelt, dat opvoeding- i
ook der arme kinderen - in geen geval regeeringszaak is.
Dit blijkt verder nog uit de Beantwoording van het
Voorloopig Verslag. »De groote meerderheid" ­- heette
het in dat Verslag - >>heeft het verlangen te kennen
gegeven, om het punt van het onderwijs onaangeroerd te laten.
‘ 1 Bladzij 100. ­
2 T. z. p.
3