HomeArtikel 194Pagina 80

JPEG (Deze pagina), 694.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

§_ä?_,:""“, ""T‘"""*···--­~·~~ .«.. ...r-,,_,__,_____,_4 g g Jhlmmj
l .
74
hetzelfde jaar tot stand gekomen, liet de zaak gelijk ze
j was. Artikel 52.24 luidde woordelijk zooals artikel 226 der
Grondwet va11 1815.
1 NaarhetVoorstel der negenleden (1ODecem-
. ber 1844) zou artikel 184 der nieuwe Grondwet gelezen
j worden: »De inrigting van het publiek onderwijs wordt,
, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door
de wet geregeld. De Koning doet" enz: I. Artikel 226 2
A werd artikel 185 en hield in: >> Het armbestuur is een
i onderwerp van aanhoudende zorg der Regering. De Koning ` ‘
g doet van de verrigtingen dienaangaande, jaarlijks een uit-
voerig verslag aan de Staten-Generaal geven". `
In de Memorie van Toelichting vinden we over deze _
wijzigingen het volgende: »De noodzaak, om, bij de 1°.
alinea [van artikel 184 nieuw], in de plaats van eene .
g aanbeveling, die zeer vreemde gevolgen heeft gehad, een
regel te stellen, bleek, onzes inziens, ten volle. Hetgeen
:‘ de zorg der regering in de eerste plaats moest
lg hebben te weeg gebragt, eene goede wetgeving over de
i grondslagen, waarop de inrigting van het onderwäs, door
1 publiek gezag, ’t zij voor geheel het land, ’t zij voor eene
provincie of plaats geopend, behoort te rusten, dit bleef
juist achterwege. In stede dat de hulp, welke het gouver-
nement zocht bij de wet van 1806, tot eene nieuwe, om-
" 1 Handelingen over devoorstellentot grondwets­herziening
* in 1845. ’s Gravenhage, 1846. Bladzij 53.
` 2 ,,Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en de op-
voeding der arme kinderen aan de aanhoudende zorg der Regering bevolen.
{ De Koning doet insgelijks, van de inrigtingen dien aangaande; jaarlijks een _
' uitvoerig verslag aan de Staten­Generaal geveu”. ·
x ..._ ' ä