HomeArtikel 194Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 678.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

ii
loop der zaak te schrijven. Ik acht me daar geheel onbe­
kwaam toe. Zelfs twijfel ik, of iemand er geheel bekwaam
toe is; want de ongeregeldheid van den loop is hier juist
datgene, wat het eerst de aandacht trekt.
Dr. D. Harting, eerelid van het Nederlandsch [
Onderwijzersgenootschap, deedin 1877 een voorstel, lj
’t welk z. i. tot een duurzamen vrede leiden zou. _ _
Aan de Grondwet tornde niet. Maar hij sprak de
verwachting uit, dat de liberale partij, die de stembus
gezegevierd had, ernstig streven zou naar eene regeling, E
» waarbij de rechten en belangen van het openbaar onderwüs ,
het volksonderwüs bij uitnemendheid, tegen alle aanranding ,
in veiligheid worden gesteld, doch die zich tevens zóózeer ij "
door billijkheid aanbeveelt, dat althans van deze zijde geen
gegronde aanklachten meer tegen [de liberale parten] kunnen
worden ingebracht". En hg voegde erbij: >>Ik hoop niet _ ‘
zoo zeer op hare edelmoedigheid ·- ofschoon ik mä haar
ook liefst in het bezit eener zoo echt ridderl§ke, harten
veroverende eigenschap voorstel - maar op de juistheid j
harer inzichten omtrent hetgeen den bloei der lagere school i··
ten onzent kan bevorderen, en waartoe, ik herhaal het,
i in de allereerste plaats behoort, dat zich vrä kunne
bewegen, in hare ontwikkeling niet op kleingeestige wijze l
gestoord of belemmerd worde, met andere woorden, dat
aan het reeds veel te langdurig gehaspel over allerlei
grieven en contragrieven een einde worde gen1aakt".
De plannen des heeren Harting hier uiteen te zetten,
ligt niet op mijn weg. Bovendien kan ieder zeuit de _
2
a