HomeArtikel 194Pagina 78

JPEG (Deze pagina), 666.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

72 i
ingesteld; dat volgens hem bäzonder onderwäs wel _
degelijk door den Staat mocht worden bekostigd; en dat
jv dit slechts een consequentie is van de staatsrechtelijke op-
vatting als zou de Staat met betrekking tot de verschil- Q
‘ lende godsdiensten meer mogen doen dan hunne vrüe uit- . i
bl oefening waarborgen en beschermen. Immers, mag de
Staat ze op zäne kosten helpen verspreiden, dan is het i
volkomen onbegrijpelijk, waarom hü een zoo krachtig mid-
del ter verspreiding als godsdienstonderwäs op de lagere i *
school niet zou mogen helpen betalen.
Het bijzonder onderwüs bleef in de Grondwet geheel
li onvermeld. >>Het is der overheid bg uitstek waardig, licht
te verspreiden, het is publiek belang, schoon geenszins, _
, gelijk eene bevoegdheid van publieke magt, zaak of regt G .
i V der overheid alléén; zij zorgt voor onderwüsg maar het
publiek onderwijs is niet het eenige. Het sluit bijzon-
_ der onderwijs niet buiten. Welke is de betrekking der g
overheid tot het laatste. Hiervan zwügt de Grondwet" 1. '
l , Ook de verplichting van regeling bg de wet wordt door H
L a1·tikel 226 niet opgelegd 2. Doch artikel 145 (in de Grond-
wet van 1840 artikel 143) onderstelt, dat er wetten zijn
>>opzigtelijk ...... het openbaar onderw§s". Thorbecke
vermeldt nu een en ander, wat te dezer zake z. i. slechts
door de wet' kan geregeld worden, en voegt erbij: >>Ook
1 Bladzij 296.
2 De schoolwet van 1806 was bij besluit van den Souvereinen Vorst van
, 20 Maart 1814, in stand gehouden,
f
`<-gïkág nrê W7 vla Y N H rr I g