HomeArtikel 194Pagina 75

JPEG (Deze pagina), 666.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

69 -
van wet, bij boodschap v. 26 Nov. 1829 aan de Staten-
generaal ingezonden, werd openbaar verklaard in tegen-
stelling van huisselijk. Hier kan openbaar geene
andere, dan de eenvoudige beteekenis hebben die in de
eerste plaats werd aangeduid. Het openbaar onderwijs om-
vat de instellingen, van wege het Land, provincie of p
gemeenten verordend. De regering zal er, natuurlijk binnen
de grenzen harer wettige magt, aanhoudend zorg
voor dragen" 1. J
. Thorbecke doet hier drie beteekenissen van het woord
t openbaar aan de hand. Volgens de eerste is openbaar l
j onderwüs slechts het onderwijs, door publiek gezag in-
L gesteld. Volgens de tweede, in 1806 aanvaarde, zijn
j' publieke of openbare scholen die, welke uit eene publieke
« kas onderstand genieten, en dus door het publiek gezag
geheel of ten deele worden betaald. Volgens de derde
staat openbaar tegenover huisselijk.
‘. Deze derde beteekenis kunnen we laten rusten. Van de
beide andere kiest Thorbecke >>die in de eerste plaats werd
r aangeduid". Voor hem is openbaar onderwijs een onderwijs,
door publiek gezag ingesteld. liet dus de moge-
lijkheid bestaan, dat het publiek gezag onderwijs, ’t welk
liet niet had ingesteld, desniettemin geldelijk onder-
steunde; en hij achtte het >>verwerpelijk", dit onderwijs
om die reden als openbaar onderwijs te beschouwen.
,. - Wat wil dit anders zeggen dan dat Thorbecke’s beginselen _
jj toelieten, het bijzonder onderwijs uit openbare kassen
1 Bladzij 295 -296.
l I
· E