HomeArtikel 194Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 679.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

i
ge? ~ ee a
Intusschen was, in 1839, (de eerste uitgaaf van)
1 Thorbeeke’s Aanteekening op de Grondwet ver-
j·‘ schenen 1.
>>Het openbaar onderwps is een aanhoudend voorwerp
van de zorg der Regering De Koning doet van den staat
der hooge, middelbare en lage scholen, jaarlijks aan de
Staten-Generaal een uitvoerig verslag geven". Aldus de
j Grondwet van 1815 in artikel 226. De zin - zegt Thorbecke
- schijnt niet twijfelachtig. >>Vo0rheen, met name onder
1 ‘ de Republiek, was het onderwijs over ’talgen1een geen j
1 voorwerp van geregelde, aanhoudende zorg der Staatsrnagt. l
i J Het werd dit sedert den aanvang dezer eeuw. De Grond-
j . wet v. 1814 wilde, dat het zulks bleef. Zij legde de taak
op de regering; maar liet het, gelijk o11s artikel, bij dit jj
Q oppervlakkige, met het karakter eener Grondwet niet overeen- .
koinstige voorschrift; aanbevelend meer dan regel gevend" 2.
Thans komen we tot een onderwerp van in. i. over-
wegend belang. Bij de woorden het openbaar onder- 5
wijs teekent Thorbecke aan: >>Wat is openbaar? Door
publiek gezag ingesteld? Of onderwijs met open deuren?
Volgens de wetgeving v. 1806 zün publieke scholen alle,
die uit eenige publieke kas onderstand genieten. Eene
bepaling, die, ook nog opgenomen in de fransche wet
v. 28 Junij 1833, verwerpelijk schijnt In het voorstel
1 Mijn aanhalingen zijn genomen uit de tweede nitgaaf, die in jj "
1841-1843 het licht zag. Deze slaat natuu1·lijk op de Grondwet van 1840, ‘
terwijl we hier nog onder die van 1815 zijn, ’t geen aanleiding geeft tot j
X eenig verschil in de cijfers der artikelen.
2 II, bladzij 294-295.
E
.