HomeArtikel 194Pagina 73

JPEG (Deze pagina), 703.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l er *
T van de meerderheid der ingezetenen. In zoodanige steden
en gemeenten, waar meerdere lagere scholen zijn, zal
mede, in geval van ontstane vacature, zoo veel mogelük, i
1 worden gezorgd, dat, bij nagenoeg gelijke bekwaamheid
en verdere geschiktheid der candidaten, de billijke verhou-
lï ding tusschen het getal der schoolonderwüzers en onder-
wijzeressen der verschillende Godsdienstige gezindheden en
‘ de onderlinge verhouding der bevolking te dien opzigte
worde behouden of hersteld".
Schänen deze >>neutrale" onderwüzers, op wier gods-
s _ dienstige gezindheid bij hunne benoeming gelet moet worden,
al eenigszins verdacht: nog veel zonderlinger bepalingen
~ bevatte artikel 10. >>De schoolonderwijzers bä de Openbare
i lagere scholen, en bij de Bäzondere lagere scholen van de
tweede klasse, zijn gehouden om aan de Geestelüken der
onderseheidene Godsdienstige gezindheden in hunne stad
of gemeente, op derzelver te dien einde te doene schrif-
, telüke aanvrage, opgave te doen van alle boeken, gezangen
en schriften, waarvan zij onderwüzers bij het onderrigt in
hunne scholen gebruik maken". Heeft de geestelijke eenige
bedenking, en kan hü het met den onderwüzer niet eens
worden, dan beroept hü zich op den schoolopziener of op
· de plaatselijke schoolcommissie. Deze brengt de zaak dan
weer voor de provinciale commissie, die de kerkelij ke overheid
van den betrokken geestelüke raadpleegt, kortom .... de
l >>neutrale" boekenläst ­- want aan deze waren de ge-
noemde onderwüzers krachtens artikel 24 van het Reglement
IT gebonden ­- die boekenlpst werd onder kerkelijk toezicht
jj gesteld. ‘