HomeArtikel 194Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 705.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. il
H i G5 ` i
i J z. i. geen >>bekrompenheid", dat de regeering de zaak aan
W i . de ouders overliet; terwäl hij het altoos dwingelandij vi11dt,
. haar geheel aan de regeering te trekken. Zeker, Thorbecke 1
was in 1829 en was later in de practük voor deopenbare
school. Van hem echter - dit beseffen we nu reeds -
kan het doctrinaire en beruchte »overal" niet afkomstig
. zijn. Wien ontgaat het, dat reeds in 1829 de vrije school

_ hem als een ideaal voor den geest stond? 1
` dunkt, dat moest zü iederen liberaal doen. Zoolang
openbaar per se neutraal is, kan een openbaar onderwüzer
bezwaarlijk als een man van beginselen optreden. Hij dient
Z onzijdig te wezen; neutraal als een gezelschap van welop­
gevoede menschen, die elkaar weinig of niet kennen. Uit
vrees van iemand te kwetsen, houden zij het gesprek be-
sohaafdelijk op het peil van >>conversatie". Het zou onge-
rijmd zgn, te beweren, dat >>conversatie" onmogelijk is;
_r want zij is er. Maar even ongerijmd ware het, vol te
j houden, dat allen op den duur van neutraliteit gediend
j blüken. Velen zijn het sinds lang meer dan moe, de helft
d I Zie voorts bladzij 225 van het laatste deel der Parlementaire
rcdevoeringenz ,,Ik zou zelfs den toestand niet vreezen,door den heer
Mijer voorgesteld, het bijzonder onderwijs algemeen verspreid en van over-
` heidswege des noods aangevuld. Ware de ontwikkeling zoo verre gevorderd
dat men tot dien toestand kon komen, ik zou het een geluk voor het land
rekenen. Doch zoo ver zijn wij niet" ..... .. Van mr. Lohman vernamen we:
,,de opheffing der openbare school wordt slechts verlangd, voorzoover
de vrije school in staat is haar te vervangen; en het zal
nog zeer lang duren, vóórdat het zóóver is". Waar de vrije school in staat
is, de openbare te vervangen, is de toestand mogelijk, dien Thorbecke een
geluk voor het land rekende; terwijl mr. Lohman over de mogelijkheid, om
dien toestand dadelijk op eenigszins groote schaal in te voeren, niet gun-
stiger denkt dan Thorbecke deed.
5
l _li· l