HomeArtikel 194Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 647.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. 5 """"`w ’ i o ’ "' ""' " i`" ` """ " ”""’ """""""~""""“""°°"“""':` r
te
e ` ï
J I
ig
ï Frankrük, hebben , oorspronkelijk uit een louter ontkennend {
beginsel, eene algemeene individueele vrüheid doen inroepen. ‘
j Men ondersteunt dat verlangen op tweederlei wijs, door
{ ééne bevoegdheid, die der ouderlijke magt, en één voor- ig
` deel, dat der mededinging, te doen gelden. Zelfs mannen
al van een niet gewoon doorzigt hebben zich in de bekrom­ ,
j penheid dezer leer laten vangen, om de dwingelandij der `
M .
ï. andere te ontdu1ken" 1.
Het onderwäs uitsluitend als regeeringszaak te behande­ l
l . .. ..
len, achtte Thorbecke dwingelandij. Het onderwijs geheel, j
en dus zelfs zonder >>het door niemand betwiste toezigt" 2,
over te laten aan de ouders, noemde hü een bekrompenheid.
>>De staatsmagt, als vertegenwoordigende den Staat in
znn geheel en deszelfs algemeen belang is:
{
, 1. Het eerst en boven alle andere ersonen <>·eroe en "
, P ¤ P v
om voor de aankweeking van kennis in het algemeen, en
l voor de vorming der jeugd in het bijzonder, een der
hoogste algemeene belangen van den staat, te
i
zorgen.
• . i
2. Het staatsgezag is gehouden, om de verschillende j
trappen en inrigtingen van onderwijs in dat onderling
1 Bladzij 25-26. Over die ,,mededinging" krijgen we op bladzij 35 nog j A
het volgende te lezen. ,,Het doel van het onderwijs is er niet bij bepaald, I
dat elk individu op zich zelf meer of min onderrigt zij. Deze bckrompenheid .
van oordeel is evenwel niet zeldzaam, en de bron van tallooze valsehe be-
grippen. Allen, die in de mededinging, beschouwd als de ziel der, de stof-
felijke goederen voortbrengende, nijverheid, tevens het levensbeginselmeenen
te zien van den bloei van het onderwijs, klimmen met hunne denkbeelden
lllêt llOOgC1` 01),,.
2 Bladzij 15. H
. . .,... .... s .... sss .... -s ..... ss ess