HomeArtikel 194Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 657.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

! t i ~I
k F
g, t 61 5
aan de onderwijzers de leerboeken, die zij te volgen, de
i stelsels, die zij voor te dragen, ja de grenzen, binnen `
welke zü die voordragt te bepalen hebben, voorsohr§ven" 1.
_l/[isschien lag` het niet in Tl1orbecke’s bedoeling, met _
deze woorden de boekenlijst te veroordeelen. Maar zeer
zeker beaamde liü in ’t minst de fraaie leer niet, »dat i
j een burger den stempel moet dragen van het Gouvernement,
onder hetwelk hh met eigen bewilliging leeft". Iets verder
E t heet het dan ook van de stelling, als zou slechts aan de
regeering de leiding van het onderwüs toekomen: >>De
,_ verontwaardiging weerhoudt mü, om deze ongelukkige
j leer verder na te gaan. En ik kan een smartelük gevoel
niet onderdrukken, dat 1nen het waagt, om in dit land,
van ouds den zetel der vrijheid, en aan onze vrijgezinde j j
i’ en edelmoedige regering, zulke lessen te geven van een
despotisme, dat slechts in Frankräk op de puinhoopen
,· eener omwenteling kon stand grijpen, welke alle gevoel
van eigene en nationale waarde verdoofd had. Geen E
ll Nederlandsch hart kan zoodanige leeringen koesteren, of ­
lr ze dulden. zullen geenen ingang vinden" enz. ,2.
Had overdreven bezorgdheid voor de regeering en haar t
S onderwijs volgens Thorbecke tot zulke buitensporige be- j
, ginselen geleid 3, op hunne beurt voerden dezen de vüanden
van dat onderwijs tot uitersten. >>De buitensporigheid dezer
leer, en de geheugenis harer gewelddadige toepassing in `
1 Bladzij 24.
_ · = Biaazaj 25.
{Q 3 Bladzij 9.
` ·
ä ï
· z
i