HomeArtikel 194Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 680.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

_ ,_ ~ Y _ . . _ , ‘ _ . `4..Y . Y ­· ··«~ ·« ·* · _
al
ll
Y «
57 ‘ E
, waarvan de regeering zelfs kinderen van Israëlieten zonder
grove onbillükheid dwingen kon, was het eenzädig gods- l
U ik dienstonderwäs niet, dat zä begeerden. ‘ , ‘
J ­ Van den anderen kant waren lang niet alle Katholieken
met de nieuwe regeling zoo ingenomen als de aartspriester E j
· van Friesland getoond had te zün. Vooral na de vereeniging
van België met Noord­Nederland kwamen de Katholieken p
met bezwaren voor den dag. Dit alles gaf aanleiding tot
het indienen, bü boodschap van 26 November 1829, van {
een nieuw ontwerp van wet op het openbaar onderwijs 1. i
De inhoud der boodschap luidde: >>Bij het openen uwer »’
tegenwoordige zitting hebben aan U Edel Mogenden _
ons voornemen te kennen gegeven, om eene wet op het A,
openbaar onderwijs aan de beraadslagingen van U Edel
i Mogenden te onderwerpen, ten einde door ge1neen overleg
meerdere vastheid te geven aan de milde beginselen, naar _
welke, met opzigt tot dat gewigtig onderwerp, moet ge- ,
(« handeld worden. Wü voldoen aan die kennisgeving door
"V het ontwerp van wet, hetwelk hiernevens aan U Edel
U Mogenden wordt aangeboden. De zamenstelling van het-
,. zelve was met vele en groote moeijelükheden vergezeld: ;
V daarbij tocl1 moest altüd in het oog worden gehouden de ,
verpligting van elke Regering, bovendien in de Neder- ,
· landsche Grondwet uitdrukkelijk bepaald, om voor het K
openbaar onderwijs bg aanhoudendheid te zorgen; de nood- {
zakelijkheid om genoegzame waarborgen tegen het, in j
V 1 Het stuk werd opgenomen in dc Nederlandsche Staats-courant [
j van den 28sten. Openbaar heet hier alle onderwijs dat niet huisselijk is.
"
z
. j 4,
/