HomeArtikel 194Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 659.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

vv , ’ . . ,._ ~ ,,, ' ..1 . » ... . .`;«,·,, ­­­«,, J 4 _;,;,__l.=, _> __`
‘ 1
l 55 {
l
j vräheid van onderwijs vragen, opvolgers van diegenen,
l welke hetzelve weleer bemagtigd hadden, kennen al te
. wel de waarde van dit noodlottig geschenk en het gebruik, lj
j dat hunne sohranderste voorgangers er van gemaakt hebben. j
“ Gelijk dezen weleer, zien zij in de vrijheid van onderwijs jl
1 het zekerste en kraohtdadigste middel om zich van ver- l
stand en hart meester te maken, ten einde deze naar dat
doel te leiden, waarnaar zij streven, en waarvan zij alleen . A
het geheim kennen".
1 De vrijheid van onderwijs werd door Van den Ende en {
de zijnen op staatsrechtelijke gronden gewraakt; de burgers
· moesten >>den stempel van het Gouvernement" dragen. Wie
vrijheid van onderwijs begeerden, werden geacht, slecht j
te redeneeren, of te behooren tot de welbekenden, die
l steeds om vrijheid schreeuwen wanneer zij buiten machte
j zijn, dwang te oefenen; de vrijlieidsvrienden uit opportu-
j nisme, niet uit beginsel.
l’ Maar de wet van 1.806 erkende toch ander bijzonder
lj onderwüs dan dat in ’t gezin? Zeer zeker; doch de artikels
12 en 13 gaven der regeering gelegenheid om het bijzonder
j onderwijs te belemmeren. 1.
j De tijden waren voor dat onderwijs niet gunstig. Lands-
vaderlijk als ze was strekte de regeering hare zorg zelfs
{ tot de godsdienstige scholen. der Israëlieten uit. Mr.
l A. F. De Savornin Lohman doet het voorkomen, alsof
daarbij het beginsel huldigde, ’t welk voor kinderen van ·
j [Thorbecke. Aanteekening op de Grondwet. Tweede uitgave.
j Amsterdam, 1843. II, bladzij 297, 10 aanteekening.
1
l
1