HomeArtikel 194Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 598.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l
se
de onrechtzinnigen zün van het begin der eeuw. Les
l _ idées marchent. Maar de schoolwet van 1806 was
l noodig wegens de schandelijke verwaarloozing van het
onderwäs naar de voorschriften der Synode van Dordrecht 1.
III.
· »Alle wetgeving ter zake van scholen en onderwüs gaat
uit van het beginsel, dat de Landsregering schuldig is
hare zorg te laten gaan over alle gelegenheden tot onder-
j wijzing en opvoeding der jeugd, van welke jaren en sexe
l ook, buiten het ouderlijk huis. Dit beginsel gaat uit van
het belang der jeugd, der maatschappij, der La11dsrege-
ring zelve (52). Welken naam die gelegenheden dragen, open-
lx bare of büzondere, of welke haar aanleg en doel zij, j
j -` burgerläk of godsdienstig, dit kan noch mag in de ver- r
schuldigde zorg der Regering ten opzigte der jeugd of 1
j jongelieden, die er in worden opgenomen, geenerhande
4 verschil maken. ’t Is blootelijk wegens den uiterlijken stand
E *“ dier gelegenheden, dat zü worden onderscheiden. Allen,
welke ook, zijn en blgven voor de Landsregering en hare .
· zorg volkomen gelijk. Of zoude dat uiterlijke of ook eenig
innerlijk doel dier gelegenheden een deel der vaderlandsche
l
pl 1 Zie ook in Van den Ende’s Handboek voor onderwijzers
ï (Amsterdam, 1803) de meedeelingeu van ds. Floh.
J .
Q.