HomeArtikel 194Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 633.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l
52
ning op, of verhindert dezelve geheel en al" 1. In Utrecht
soortgelijke klachten. >>Men vindt immers nog ouders, die, _
het welzün hunner kinderen verwaarloozende, alleen den l
wintertüd aan het schoolgaan dienstbaar maken. Elders
treft men er aan, die den Onderwäzer in het volgen der
nieuwe leerwäze tegenstaan`, en, te zeer gehecht aan de oude
vooroordeelen, het nieuwe met zooveel hoofdigheid ve1·wer­ · E
pen, dat het schijnen zou, als of er een nieuw geslacht
zou moeten opstaan, eer de geest van deze plaatsen ver-
beterd worde" 2. In Gelderland had men te strüden tegen I
` >> de onwilligheid van sommigen der opgezetenen, om
hunne kinderen naar de verbeterde leerwijze en uit betere
boeken te doen onderrigten", als ook met >>de onkunde of
zelfs halstarrigheid van sommige Onderwijzers, om de j
verbeterde leerwüze en betere boeken in te voeren" ". In l
Y Overässel hebben krachtige maatregelen >>eindel§k allen
tegenstand, door vooroordeelen, onkunde of zucht tot tegen-
streving op vele plaatsen in den weg gebracht, ten eene- .
U maal doen verdwijnen" 4. In Friesland stuit men nog altijd ’
»op vooroordeel en tegenkanting" 5. g
Uit dit alles blgkt, dat ook de school van 1806 velen
te >>neutraal" voorkwam. Wordt zij tegenwoordig door ,
orthodox gercformeerden de school genoemd, waar de natie li
aan gehecht is, dan volgt daaruit, dat deze rechtzinnigen l
i 1 Bladzij 344.
‘ 2 Bladzij 346- 347 l
3 Bludzij 348. j
“ Bladzij 349. jl
I 5 Bladzü 251. ï
· i
Q,