HomeArtikel 194Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 653.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

E 60 l
dit onderwijs in minachting wilde brengen. Den 25sten
Februari 1807 vond het Bestuur des Landschaps Drenthe
het noodig , de meer verlichten, inzonderheid de leeraren l
der verschillende kerkgenootschappen en de schoolonder- T
wijzers, >>dringend" op te roepen >>o1n de edele bedoelin­ g
gen van het Gouvernement, betrekkelijk het verbeterd
Schoolonderwijs, bij alle geschikte gelegenheden voor de
minkundigen open te leggen, en den weldadigen invloed {
overtuigend aan te wäzen, welken een doelmatige leertrant ll
der eerste beginselen zoo wel, als van de meer verhe·vene
wetenschappen niet slechts uiterlijk op het volksgeluk, des-
zelfs nijverheid, industrie en de bevordering van alle nut-
tige kunsten hebben zal, maar vooral ook, dat de aange-
leerde kundigheden hier in het naauwste verband staan I
met een meer verstandige beoefening van den Godsdienst,
om alzoo aan het vooroordeel, de liuiehelarij, of domheid,
die wapenen te ontnemen, waar mede deze vijandinnen i
van orde en ondergeschikt vertrouwen, onder den glimp
van gevaarlijke nieuwigheden af te weren, nu reeds zulk
een geruimen tijd, de eenvoudigen en ongeletterden voor-
ingenomen, en den algemeenen bijval, of medewerking in . {
dezen, hebben tegengehouden of vertraagd." 1
1 . Elders lezen we: >>Het dwaze denkbeeld, dat het alleen
om taalkennis de verbeterde inrigting te doen was,
wijkt meer en meer, en de Onderwijzers beginnen hoe langer ­
hoe meer te begrijpen, dat de verstandelijke, zedelijke en
godvruchtige vorming der jeugd het hoofddoel van alles is,
­-­-­- {
1 Bladzij 252 vgg.
l
l #
- . »l