HomeArtikel 194Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 680.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

o l E
J
§ 49
jl ieder wien het aanging onder het oog te brengen, dat E
{ ad hoc kwamen ter voldoening aan den wensch der W l
éj regeering! Door deze de voordeur uitgezet traden de be- l
moeizieke predikanten, aan hare hand nog wel, de achter-
deur weer binnen ..... ad ho o; en de regeering nam
j’ dan ook de vrijheid, helder in ’t licht te stellen, dat
ig wel ad hoc, doch slechts ad hoc kwamen.
· Het gedrag der drie synoden ten dezen schijnt, opper-
vlakkig beschouwd, hoogst zonderling.
`» · Uit de omstandigheid-, dat Van den Ende zelf oud-
I predikant was, en van de 58 schoolopzieners niet minder
D dan 40 protestantsche godgeleerden waren, zou men af- ,
l leiden, dat in de openbare school van 1806 het geloof J;
' niets te duchten had. Doch Van den Ende en de school- l
wetmannen van 1806 behoorden tot de vrijzinnigen van
hun tüd, en het streven der synoden was klaarblükeläk,
.=· ` den band tusschen de openbare school en de Kerk niet i
ii ‘ geheel te laten verbreken. Op haar- standpunt hadden ze '
{ daar gelijk in. De regeering bleef in de keus der school-
OpZl€]1BI`S Vrij; GH al WEl«I'€Il de toenmalige VOOI` ’i311]€Bl‘8Il­ `
i deel hervormde predikanten, de mogelijkheid bestond, dat
dezen eenmaal de minderheid, of zelfs geheel uit het school- .
toezicht gehouden werden.
E ‘ Bovendien was >>de school, waaraan de natie gehecht 0
is" den eenzijdigen vrienden van den Heidelbergschen Cate- ·
« chismus reeds bij hare geboorte een doorn in het vleesch.
· WQ vernamen de toespeling op het vooroordeel, alsof zü,
het leerstellig godsdienstonderwüs van de school bannende,
4
1 M A _ Agwgy