HomeArtikel 194Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 713.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

?"’J­­"'­'!­‘«»«« · _,...«­­·~.,-~~­-»~~W.«-~~·­·»­­­­«~..^.,~e.a.,`;·`.raw.,-e­·-.~`, `... L .... ­ ç
47
De synode van Zuid­Holland had dus alle reden om met
Q den uitslag harer pogingen tevreden te zün. Den predi­
kanten was, in die hoedanigheid, de toegang tot elke school ’ i j
'l geopend, en zij konden gevolg geven aan het uitgesproken j
voornemen: »dat de Kerkenraden van hunne züde mede, I
; telken vierendeel jaars, eene commissie in de Scholen zul-
X len zenden, op een convenabel uur, ten einde den Meester 4
g berigt te doen van het al of niet gezet gebruik maken van l ,
B hun onderrigt, en of de kinderen zich naar behooren be-
vlijtigen, alsmede om zich te informeren naar de vorde-
ringen der jongere kinderen, of dezelve niet ook weldra
van hun onderwijs zouden kunnen profiteren, hen opwek-
kende tot vlijt en een geschikt gedrag, opdat zij spoedig
E de eer en het voorregt zouden erlangen , om door den Meester /
ook ter Catechisatie gezonden te worden; dat dit toch eene _ J
eer en voorregt is, zal de Meester hen gaarne bü iedere j
gelegenheid inscherpen".
jl De synoden (namelijk die van Zuid­Holland, Noord­Hol­
land en Gelderland) hadden zich echter nog het verzoek M
veroorloofd, dat de school ­autoriteiten mochten >>geïnfor- J
. meerd zijn, dat de Kerkenraden alzoo geene veranderingen
_ in de School­Reglementen beoogen of zich indringen in
hetgeen niet tot hun vak behoort, maar speciaal ad hoc
A door het Politiek Bestuur zgn gevolmachtigd". Het politiek
bestuur toonde zeer goed te weten, met wie het te doen ‘
had, zoodat het zijnerzijds dit ad hoc nog eens toelichtte.
‘ ’t Ware stellig beter geweest, predikanten, of godsdienst-
leeraren in ’t algemeen, als zoodanig geen toegang tot de open- s
j bare scholen te verschaffen; want al kwamen zü ad hoc,
l
l
nny