HomeArtikel 194Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 662.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. Pmmmwnimvàüij i _,._.-
? 46
j Binnenlandsche Zaken van 25 September 1806 aan gener
{ verlangen te voldoen 1. Slechts hield zij zich aan artikel 6
j der Constitutie voor het Koningrijk Holland van den 7d*m
der vorige maand, ’t vvelk de in 1796 uitgesproken ge-
i lijkstelling der verschillende godsdiensten handhaafde. Het
maken van lijsten uitsluitend ten nutte der hervormde W
predikanten verviel daardoor. De leden der Commissiën van l
W Onderwüs in de Departementen werden gemachtigd: t
l a. >>Om alle Scl1oolonderw§zers, zoo in openbare als b§­ L
zondere Scholen, als mede alle Sohoolhouderessen aan
te manen om aan de respective Kerkenraden of andere
· _ Kerkelijke Personen hunner Stad of Plaats, op een
l daartoe door dezen gedane aanzoek, op te geven de
namen, als mede de woonplaats, voor zoo veel de E-
, Steden aangaat, hunner Scholieren, tot zoodanig
v Kerkgenootsohap behoorende van vvelks kant de aan-
‘ vrage geschiedt, en deze lijst van half jaar tot half j
jaar geregeld aan te vullen, en voorts alle toezigt en {
zorge te dragen, dat hunne Scholieren een naarstig
, en gezet gebruik maken van de Catechisatiën, welke
, ten hunnen behoeve door de respective Leeraren hun- 4
l ner Kerkgemeenten zijn aangelegd; met vrijlating
voor het overige aan de gezegde Commissiën der Ker-
kenraden of andere Kerkelijke Personen, om zich, dit "
noodig oordeelende, van tijd tot tijd naar een of ander ,
tot gemelde Oatechisatiën betrekkelijk, op de School
zelve te informeren. " _
I Meylink, bladzij 231 vgg.
· El
l
Vl