HomeArtikel 194Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 674.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

i 44
het schoolonderwijs gescheiden ; en in de schatting niet slechts
van hedendaagsche liberalen, maar ook in die van den -
j toenrualigen aartspriester van Friesland was die scheiding ,_‘
in het belang van het leerstellig onderwijs zelf. `l°'
ik De synode van Zuid­Holland trachtte nu wel niet,
het leerstellig onderwüs als zoodanig weer in de scholen
te brengen, doch de voorgeschreven geheele scheiding van
dit onderwijs en het gewone schoolonderwijs was haar,
G ondanks den christelijken geest der nieuwe wetgeving, toch j
te kras. De Secretaris van Staat had haar uitgenoodigd,
z§ne missive ter kennis te brengen van de >>Leeraars” harer
gemeenten. Natuurlük werden met die leeraren de predikanten
l bedoeld. De synode deed alsof de schoolondervvijzers genoemd j
waren, en van dezen gevorderd werd, dat zg hun leerlingen "
l, tot het vlütig volgen der catechisaties zouden aanzetten.
De synode verklaarde daarom, >>dat de ontvangene Missive i
p " gebragt zal worden ter kennis der onderscheidene klassen, gij
G A en door dezelve der büzondere Kerken ....... opdat de ·
’ Kerkenraden aan de respective Schoolmeesters in hunne i
Gemeenten daarvan vriendelijke communicatie doen, er t
bijvoegende het vertrouvven dezer hooge Kerkvergadering,
dat zij Sohoolmeesters de heilzame intentie des Gouvernements
· zooveel mogelijk zullen bevorderen door hunne schoolkinderen r
en derzelver Ouders steeds op te wekken tot het behoorlijk
G gebruik maken der Gatechisatiën bä de leeraren der Gods-
dienstige gezindte , waartoe zij behooren , en zich daarenboven j
de geringe moeite wel zullen getroosten van een lijst bij
. den Kerkeraad in te zenden, en van tijd tot tijd, bij
voorbeeld om de drie maanden , aan te vullen, houdende
i
a
l
a. j
"""*¤-.».._.r.r.. ...r e e e r E xl