HomeArtikel 194Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 663.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

-­- «=V_n__m.l,,_,.-_W.._e.,.,.,.,.-,,,,....,M-,r._..;l;,,wewe.._...,,.,._,...m..,-,..4 ,.y, ,·"4
43
i de eene doet den andere verwütingen; vele Schoolmeesters
maken er geen werk van om dit te beletten. Het is nu Ei
W wel kinderwerk, maar intusschen groeijen zij op, ver- ‘
i ik wüderen zich hoe langer hoe meerder, de wrok vestigt zich gi
in het hart, en hunne geheele godsdienst is dikwijls niets
anders dan eene verkeerde ijver, die door den geest van
den godsdienst, de christelijke liefde, weersproken en ver-
‘ foeid wordt". _ ä
Geheel anders klonk het antwoord van »de Synode der 1
‘ Nederduitsche Hervormde Gemeente in Zuid-Holland"1 en g
het bijna eensluidende der synoden van Noord­Holland en p l
Gelderland.
>>Wü vleien ons" - heette het in ’t eerstgenoemde - ii
( g >>dat door de nu zoo duidelijk gemanifesteerde intentie van
het Gouvernement, aan welke echter de Synodus nimmer l
heeft getwijfeld, het vooroordeel tegen de nieuwe School- i
_ { inrigtingen, als of dezelve de strekking hadden, om het 4
W tn Leerstellig onderwijs in den Godsdienst te verlagen en °
- hetzelve geheel en al door louter zedekundige leeringen
· en opwekkingen te doen vervangen, ten eene male zal
worden uitgeroeid? Eene zeer handige voorstelling van zaken. t
Het leerstellig godsdienstonderwus werd uit de scholen E
geweerd, en het godsdienstig onderwus daar beperkt tot g
hetgeen de synode minaehtend >>louter zedekundige leeringen 3
en opwekkingen" noemde. Dat deze maatregel niet de
strekking had >>om het Leerstellig onderwijs in den Godsdienst
te verlagen", spreekt van zelf. Het werd eenvoudig van
, I Bladzij 213 vgg. 2
nl . . . ri, ._. ozoo o o i i F