HomeArtikel 194Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 666.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

”'n(·Yn`+A`~'G”m`"”`”T"°"` °"°"'Y"ïT"°‘”"` ‘f‘?""`r··»‘:,'v1‘#$""’•"‘*~-··:· ··-·­~«;«·«~•`··­­.·­•{»­­­« ,­­.»,, ,,,.,,,_,,,,,,,T,_,_______rf__________ $§[,v*`·'~
K 42 E
tot stand gebragt, zoo vermag het echter uit hoofde der i
tegenwoordige orde van zaken, nimmer van den school-
onderwijzer vorderen, of dezen opleggen, het geven van
onderwüs in de leerstellige begrippen van bijzondere Kerk- E
genootschappen". De regeering had daarom gemeend, >>dit al
onderwüs in het Leerstellige geheel en al van het School- G
onderrigt te moeten afsoheiden", en noodigde nu de ver-
schillende kerkgenootschappen uit »om het onderwnzen
der voornoemde jeugd in [hunne] Godsdienstige Leerbe­
grippen geheel en al voor [hunne] rekening te nemen". ·
>>Daar gij" --­ zoo eindigde de missive - >>het ongetwüfeld
van belang zult rekenen, de onderscheiden Leeraars Uwer
Gemeenten met den inhoud dezer bekend te maken, zoo
verzoek ik slechts van U te mogen weten, hoe veel
Exemplaren gij van dezelve te dien einde zoudt verlangen". '
Onder de antwoorden, die op dit schrijven inkwamen,
. verdient opmerking dat van den aartspriester van Friesland 1.
>>Zal de afgekeerdheid en verbittering eens eindigen, willen I
wü eens ware eendragt, vriendschap en liefde tusschen de _ W "
verschillende Kerkgenootschappen heerschen zien, dan is, _
mnns gedachte, noodzakelijk, dat de Schoolmeesters zich
van het onderwijs in het Leerstellige van de bijzondere
Kerkgenootschappen onthouden, waar van ik alleen uit-
zondere, wanneer men van de braafheid en bekwaamheid
van den Onderwijzer overtuigd is, en hij maar Kinderen
van eene en hetzelfde Kerkgenootschap heeft; zonder dat,
hooren dezen te vroeg, dat in Godsdienst verschillen,
1 Bladzij 168 vgg.
§
j , I
,«.~.­n.r._,_,- ,r_r__ _ _ er r_ rrrr A , j