HomeArtikel 194Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 677.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

~....,..,. i;..L...e,.­«.“M,.,.n....,.. ,... . . . h,., , H ,_ ,,_ , _ . .. ,..,, . - .....w-.-~l__,
l 41
Bü missive van 30 Mei 1806 richtte de Secretaris van
_ Staat voor de Binnenlandsche Zaken tot »de Sänoden der
7, Hervormde Nederduitsche en Walsche Kerken, de Kerken- .
raden der Luthersehe, Remonstrantsclie en Doopsgezinde
Gemeenten, en de Kerkvoogden der Roomsch Oatholnke
Gemeenten" eene aansporing om de van regeeringswege
genomen maatregelen te ondersteunen en te bevorderen 1.
»Inzonderheid" - lezen we in dat stuk ­- >>is er één j
gedeelte van het onderwijs der jeugd , ten welks aanzien j
het Gouvernement uwe medewerking inroept, namelijk
het onderrigt in het Leerstellige der bijzondere Kerk-
genootschappen, hulde doende aan de goede voorzieningen
en inrigtingen, welke deswegens reeds onder U mogen HU
_ plaats hebben. Te weten, het kan U niet onbekend zijn, _ gi
T dat er dusverre naauweläks ééne school in ons Vaderland ii
‘ aanwezig was, alwaar door den onderwijzer eenig geregeld
onderrigt in den Godsdienst gegeven werd. Het van buiten
` leeren en opzeggen van vragen en antwoorden uit eenig
katechetisch leerboekje maakte al het Godsdienstig onderwüs p. i
op de scholen uit. Meer ook was, om verschillende redenen, ~
van den Sehoolmeester dus verre naauwelijks te verwachten
of te vorderen. En schoon nu het Gouvernement zich vleit,
dat de nieuwe Schoolinrigting ook dit heilzaam gevolg zal
_ te weeg brengen, dat allengskens op de scholen een be- L
hoorläk en wel ingerigt onderwijs in den Ohristelijken
Godsdienst, voor zoo verre deszelfs geschied- en zede­ Ai
` kundig gedeelte betreft, zal kunnen worden ingevoerd en 1
­ I Bladzij 139.
äw