HomeArtikel 194Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 611.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. i .,.i_ . N .,.. i..,i-_,w.j~,.-.MM.,,,,-.-i,;__W.;,,,. arm,
{
38
Overweegt men nu, dat volgens artikel 10 van het
Reglement de plaatselijke schoolcommissie door het ge- _
. meentebestuur in overleg met den schoolopziener benoemd
werd, dan blükt artikel I2 der wet een machtig wapen ·
voor den Staat geweest te zijn. i V
Eene poging, om in de wet een artikel te doen opnemen,
>>waardoor zoodanige Fundatie-scholen, welke ad pios
usus, als reeds bestaande gesticht zän, of in ’t vervolg
gesticht mogten worden, zouden blijken van deze Wet l
geëxcipieerd en uitgezonderd te z§n", mislukte'.
Gaan we thans na, welke plaats de regeling van 1806
aan den godsdienst op de lagere school liet.
>>Alle Schoolonderw§s" - zei artikel 22 van het Regle-
ment ­- »zal zoodanig moeten worden ingerigt, dat onder l
het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de
verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij {
zelve opgeleid worden tot alle Maatschappeläke en Chris- .ï.
telijke deugden." i
Artikel 23 bepaalde: >>'l‘erw§l vastgesteld wordt het i
nemen van maatregelen, om de Schoolkinderen van het
onderwüs in het Leerstellige van het Kerkgenootschap,
waartoe zij behooren, geenszins verstoken te doen blüven, ­
zal het geven van dit onderwüs niet geschieden door den i
Schoolmeester."
Artikel 24 hief aan: »De Schoolhouders en Scl1oolhou­
deressenl zullen, na verloop van een nader te bepalen tüd,
‘Meylink, bladzij 31.
t